top of page
shutterstock_1526554064.jpg
Zahraničná exkurzia

 

So štúdiom geografie je spojená aj prirodzená túžba geografov po cestovaní (spoznávať okolitý svet). Zahraničné exkurzie sú určené predovšetkým pre študentov študijného programu Geografia-učiteľstvo akademických predmetov na magisterskom stupni. Cieľom zahraničnej exkurzie je upevniť poznatky z regionálnej geografie Európy. Budúci učitelia geografie by navyše mali nadobudnúť aj skúsenosti s organizáciou a realizáciou exkurzií, ktoré budú robiť na školách pre svojich študentov. Destinácie zahraničných exkurzií sú vyberané zámerne mimo turistických rezortov. Snažíme sa realizovať nízko nákladové cestovanie (najväčšiu položkou je doprava), vďaka čomu sú zahraničné exkurzie cenovo dostupné všetkým študentom. 

2024 Západný Balkán

Aj tento rok ponúkne zahraničná exkurzia prvotriedne zážitky. Na základe veľkého dopytu sme sa rozhodli po desiatich rokoch na západný Balkán vrátiť s ešte vylepšenou trasou a pestrejším geografickým poznávaním.

Exkurzia je v prvom rade určená pre študentov geografie UPJŠ, ale aj študentov UPJŠ z iných odborov, ktorí majú k problematike či regiónu kladný vzťah. V prípade voľnej kapacity radi privítame aj absolventov, učiteľov z praxe či iných účastníkov - nadšencov geografického poznávania. Preto sa neštudenti môžete predbežne hlásiť už teraz.

Orientačne je už trasa hotová, dolaďujeme niektoré ubytovania, dĺžky presunov a podobne.

S určitosťou už teraz môžeme povedať, že na svoje si prídu nadšenci hôr aj nížin, vnútrozemia aj pobrežia, fyzickej aj humánnej geografie v celej ich pestrosti.

zex_2024.jpg
2023 Soby, ľadovce, fjordy a polnočné slnko

Na základe dlhodobého dopytu po exkurzii do severských krajín sme v roku 2023 zahraničnú exkurziu natiahli časovo aj vzdialenosťou. Počas dvanástich dní, 8000 km jazdy autobusom a stovkách km na trajektoch sme si geografické poznatky rozširovali na zastávkach od Varšavy a Vroclavy cez Alandské ostrovy až po Kirunu, Tromso či Lofoty. Prechádzajúc Poľskom, Litvou, Lotyšskom, Estónskom, Fínskom (Alandy), Švédskom a Nórskom sme si rozširovali a prehlbovali geografické poznatky v kráse celej jej komplexnosti. Organizátori týmto ďakujú Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach za podporu, účastníkom za disciplinovanosť, ktorá je pri takýchto dlhých trasách obzvlášť dôležitá, a nemenej aj vodičom za bezpečnú jazdu, ľudskosť, ochotu a flexibilitu.

ZAEX2023_pokyny_pred_odchodom_final (1)_page-0005.jpg
free-pdf-icon-2616-thumb.png

správa z exkurzie

  • YouTube
free-pdf-icon-2616-thumb.png
2022 Stredoeurópsky okruh: po stopách etnických menšín

Po dvoch rokoch protipandemických opatrení sme na Ústave geografie mohli opäť zorganizovať zahraničnú exkurziu. Vzhľadom na pretrvávajúce riziko nových covidových vĺn a napätú geopolitckú situáciu sme sa rozhodli zamerať na krajiny strednej Európy. Ide o región geograficky nesmierne pestrý, a hoci je nám na Slovensku blízky, v rámci exkurzie sme navštívili aj menej známe oblasti a mohli sme hlbšie preniknúť do viacerých geografických javov a procesov. Primárnym cieľom exkurzie, ktorá sa uskutočnila 3. – 11. júna, bolo upevniť si priamo v teréne vedomosti nadobudnuté počas štúdia, ale tiež získať nové poznatky o krajinách, regiónoch a geografických súvislostiach, ktoré neraz unikajú pozornosti verejnosti i odborných kruhov. Jednotiacou myšlienkovou líniou trasy exkurzie bola problematika viac či menej známych etnických menšín, avšak obsahovo exkurzia pokryla oveľa širšie spektrum geografických javov. Počas deviatich dní mali účastníci možnosť v geografickom kontexte spoznať prírodné, sociálne, kultúrne, ekonomické, politické či bezpečnostné pomery Rumunska, Maďarska, Slovinska, Rakúska, Česka, Nemecka, Poľska a špecifiká ich jednotlivých regiónov.

obrázok_2022-10-27_170955247.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
2019 Benelux

Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach v dňoch 29. 5. – 7. 6. 2019 pripravil zahraničnú exkurziu do Beneluxu. Hoci to neznie ako neznáma a exotická destinácia, účastníci pod vedením Dr. Novotného, Dr. Kullu a Mgr. Pregiho mali možnosť spoznať aj doposiaľ nepoznané regióny a lokality, a nazrieť na Benelux ako geograficky nesmierne zaujímavú oblasť. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť si priamo v teréne teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia, ale tiež získať nové poznatky
o krajinách, regiónoch a geografických súvislostiach v nich, ktoré často unikajú pozornosti verejnosti i odborných kruhov.
Počas desiatich dní exkurzie mali účastníci možnosť spoznať prírodné, sociálne, kultúrne, ekonomické, politické či bezpečnostné pomery Luxemburska, Belgicka a Holandska, a pri presune z a do Košíc aj vybraných regiónov Česka, Nemecka a Francúzska. 

trasa2019.jpg
  • YouTube
free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 0
Anchor 4
2018 Ukrajina - Moldavsko - Rumunsko

Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach v dňoch 6. – 15. 6. 2018 pripravil pre záujemcov zahraničnú exkurziu.
Pod vedením Dr. Novotného, Dr. Kullu, Mgr. Pregiho a Mgr. Ondovej sa tentoraz študenti vydali spoznávať viac či menej známe oblasti východnej a juhovýchodnej Európy. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť si teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia priamo v teréne, ale tiež získať nové poznatky o krajinách, regiónoch a geografických súvislostiach v nich, ktoré často unikajú pozornosti verejnosti i odborných kruhov. Počas desiatich dní exkurzie mali účastníci možnosť spoznať prírodné, sociálne, kultúrne, ekonomické, politické či bezpečnostné pomery Ukrajiny, Rumunska a Moldavska, vrátane jeho separatistického regiónu Podnestersko. 

trasa2018.jpg
  • YouTube
free-pdf-icon-2616-thumb.png

exkurzný sprievodca

free-pdf-icon-2616-thumb.png

správa z exkurzie

Anchor 5
2017 Apeninský polostrov

Študenti geografie na Ústave geografie UPJŠ v Košiciach v dňoch 30. 5. – 8. 6. 2017 mali pod vedením Dr. Novotného, Dr. Kullu
a Mgr. Pregiho možnosť bližšie spoznať krajiny Apeninského polostrova a Slovinsko. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť
si teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia priamo v teréne, ale aj získať nové geografické poznatky o krajinách
a regiónoch, ktoré často vnímame len veľmi povrchne, ako turistické destinácie či oblasti postihnuté migračnou krízou.


Počas desiatich dní exkurzie mali účastníci možnosť spoznať prírodné, sociálne, kultúrne, ekonomické i politické pomery Slovinska, Vatikánu, San Marina, ale najmä Talianska a jeho regiónov vrátane ostrova Sicília.

Bez názvu.jpg
  • YouTube
free-pdf-icon-2616-thumb.png

exkurzný sprievodca

free-pdf-icon-2616-thumb.png

správa z exkurzie

Anchor 6
2016 Okolo Baltiku cez Alandy

Študenti geografie na Ústave geografie UPJŠ v Košiciach v dňoch 1. – 10. 6. 2016 podnikli pod vedením Dr. Novotného, Dr. Kullu a Mgr. Pregiho výjazd do viac i menej známych oblastí východnej a severnej Európy. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť si teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia priamo v teréne, ale aj získať nové poznatky o krajinách a regiónoch, ktoré často unikajú pozornosti verejnosti i odborných kruhov. Počas desiatich dní exkurzie mali účastníci možnosť spoznať prírodné, sociálne, kultúrne, ekonomické i politické pomery Bieloruska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Alandských ostrovov, Švédska, Dánska a Poľska.

Bez názvu.jpg
free-pdf-icon-2616-thumb.png

exkurzný sprievodca

free-pdf-icon-2616-thumb.png

správa z exkurzie

  • YouTube
  • YouTube
bottom of page