Študentská vedecká konferencia 2022

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2022 vyhlasujeme fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2021/2022 v odboroch:
Biológia, Environmentálna ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika. Fakultné kolo sa uskutoční formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2022)
v STREDU, 27. apríla 2022. ​ Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny ​06. 04. 2022
Vyhlásenie sekcií Študentskej vedeckej konferencie 2022 ​do 20. 04. 2022, 08:00 h elektronická registrácia účastníka ŠVK cez https://lms.upjs.sk, kurz SVK2022 odovzdanie abstraktu pripravovaného príspevku do príslušnej sekcie ŠVK ​​do 25.04.2022, 08:00 h odovzdanie súťažných prác v elektronickej verzii (pdf súbor) do príslušnej sekcie ŠVK ​27.04.2022 08:00 h otvorenie ŠVK v posluchárni SA1A1, Park Angelinum 9 otvorenie ŠVK v aule prof. Prasličku, RBA05, Šrobárova 2 08:30 h - 13:00 h prezentácia súťažných prác v jednotlivých sekciách 17:00 h ​ vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien, aula prof. Prasličku, RBA05 17:30 h ŠTRK – študentská recesistická konferencia, aula prof. Prasličku, RBA05 Detailnejšie informácie pre ročník 2022 nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty, pozornosť je treba obzvlášť venovať Harmonogramu ŠVK.

Študentská vedecká konferencia 2022