My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Vliv pandemie na železniční dopravu v České republice

Vliv pandemie na železniční dopravu v České republice

Pozývame Vás na prednášku doc. Ing. Zdeny Dobešovej, Ph.D. (Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR), na ktorej nám predstaví tému dopadov pandémie Covidu-19 na výkony v železničnej doprave.

Vedecký seminár: Programování pomocí vizuálních programovacích jazyků pro ArcGIS Pro a QGIS

Vedecký seminár: Programování pomocí vizuálních programovacích jazyků pro ArcGIS Pro a QGIS

Pozývame Vás na prednášku doc. Ing. Zdeny Dobešovej, Ph.D. (Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR), na ktorej predstaví existujúce vizuálne programovacie jazyky (VPL) v GIS softvéroch, ako aj možnosti hodnotenia grafických slovníkov programovacích jazykov. Dátum a čas: 11. 5. 2022 o 10.30 hod. Miesto konania: PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2S07 (LIDA) Viac informácií: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre

PRÍRODOVEDECKÉ DNI 2022

PRÍRODOVEDECKÉ DNI 2022

Milí študenti, kolegovia, v mene Študentskej rady vás srdečne pozývame na Prírodovedecké dni,
ktoré už po celé desaťročia spájajú komunitu prírodovedcov, komunitu učiteľov, vedcov, doktorandov a študentov, ale i všetkých ostatných pracovníkov našej fakulty. Čaká vás bohatý program a možnosť spoznať nových ľudí. Časový harmonogram:
27. apríl 2022 – SCIENCE FEST
- ŠVK - Študentská vedecká konferencia, 8.00 – 13.00 h areál Park Angelinum/Jesenná
a areál Šrobárova 2 (RBL)
- ŠTRK - Študentská recesistická konferencia a Vyhlásenie výsledkov ŠVK - 17.00 h,
areál Šrobárova 2, posl. RB0A5 (M5)
- Science Fest večer – 19.00 h, nádvorie rektorátu – Šrobárova 2 28. apríl 2022 – ALPINKA 2022
- PR-PR-PRD - Prechádzky prírodovedcov prírodou, trasa Bankov-Alpinka,
zraz zamestnancov a študentov 8.15 – 9.00 h, ŠD – Medická 6 Lístky na guláš pre študentov rozdávame 28.4. ráno od 8:15 pred Medickou 6, kde má byť aj zraz pred cestou na Alpinku. Poprosíme teda každého, kto má záujem o guláš, aby ste si prišli vyzdvihnúť lístok. Chceli by sme vás ešte upozorniť na to, aby ste si priniesli vlastný pohár na pivo či kofolu, a tiež vlastný tanier a príbor na guláš. Ak by ste mali nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať na Facebooku: www.facebook.com/srpfupjs na instagrame: @srpfupjs alebo nám
napíšte e-mail na: rada.pf.upjs@gmail.com. Tešíme sa na vás! Vaša Študentská rada

Hack Kosice 2022

Hack Kosice 2022

Košice opäť hostili prvú ligu hackatonu, ktorý je jediným podujatím MLH (Major League Hacking) na Slovensku 💻🧑‍💻. Aj preto akcia pritiahla mnoho sponzorov a účastníkov z Bratislavy a 12 krajín sveta🌍. Organizačný tím HK2022 tvoria najmä košickí nadšenci hackovania, absolventi Gymnázia Poštová, ktorí už tretíkrát našli odbornú, technickú i materiálnu podporu z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá je generálnym partnerom 💪 Tím HK vybral 150 hackerov spomedzi 250 prihlásených, ktorí mali na výber 7 zadaní a za 24 hodín ⏳ museli ponúknuť originálne riešenie. 🟢 Zástupcovia Ústavov informatiky, matematických vied a geografie zadali úlohu ➡️ využiť umelú inteligenciu v analýze digitálneho modelu terénu pre lokalizovanie zosuvov v okolí Košíc a Prešova ⬅️ Zadanie mentorovali a hodnotili Dr. Antoni, Dr. Šupina a doc. Gallay. Matematik, Prof. Tomáš Madaras realizoval workshop o aplikácii teórie grafov a ich farbenia. Centrum aplikovanej informatiky zabezpečilo kompletnú sieťovú infraštruktúru a dozerali na kvalitu a bezpečnosť. Viac na: https://hackkosice.com/hackathon/

Študentská vedecká konferencia 2022

Študentská vedecká konferencia 2022

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2022 vyhlasujeme fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2021/2022 v odboroch:
Biológia, Environmentálna ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika. Fakultné kolo sa uskutoční formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2022)
v STREDU, 27. apríla 2022. ​ Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny ​06. 04. 2022
Vyhlásenie sekcií Študentskej vedeckej konferencie 2022 ​do 20. 04. 2022, 08:00 h elektronická registrácia účastníka ŠVK cez https://lms.upjs.sk, kurz SVK2022 odovzdanie abstraktu pripravovaného príspevku do príslušnej sekcie ŠVK ​​do 25.04.2022, 08:00 h odovzdanie súťažných prác v elektronickej verzii (pdf súbor) do príslušnej sekcie ŠVK ​27.04.2022 08:00 h otvorenie ŠVK v posluchárni SA1A1, Park Angelinum 9 otvorenie ŠVK v aule prof. Prasličku, RBA05, Šrobárova 2 08:30 h - 13:00 h prezentácia súťažných prác v jednotlivých sekciách 17:00 h ​ vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien, aula prof. Prasličku, RBA05 17:30 h ŠTRK – študentská recesistická konferencia, aula prof. Prasličku, RBA05 Detailnejšie informácie pre ročník 2022 nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty, pozornosť je treba obzvlášť venovať Harmonogramu ŠVK.

Exkurzia v najstarších a najväčších opálových baniach na svete

Exkurzia v najstarších a najväčších opálových baniach na svete

Chladnú a tajomnú atmosféru dnes už historickej bane sme na vlastnej koži zažili počas exkurzie z predmetu Nerastné suroviny – geologické a environmentálne relácie... Navštívili sme najstaršie a najväčšie opálové bane na svete v Červenici-Dubníku v oblasti Slanských vrchov, v ktorých sa z andezitu dobýval unikátny drahý opál – jediný drahý kameň celoeurópskeho významu ťažený na našom území. doc. Ing. Katarína Bónová PhD.

Krajské kolo Geografickej olympiády

Krajské kolo Geografickej olympiády

Krajské kolá GO sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch: Kategórie A, B, Z - 1. 4. 2022 (online) - VÝSLEDKY Kategórie E, F - 22. 4. 2022 (prezenčne) Krajské kolá zabezpečuje príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja alebo ním poverené školy alebo CVČ. Podrobné informácie nájdete na tomto odkaze. Termín odovzdania prác na krajské kolo GO v kategóriách A a B je 23. marec 2022. Práce alebo postery spolu s abstraktom posielajte mailom na adresu marian.kulla@upjs.sk. Neposielajú sa v tlačenej podobe! Usmernenie ku krajským kolám Geografickej olympiády pre kat. E, F (ZŠ a OG) 1) Termín súťažného kola: piatok 22. 4. 2022 2) Obsah súťaže: V školskom roku 2021/2022 budú krajské kolá GO obsahovať test, ktorý bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť súťaže sa skladá z otázok monotematickej a teoretickej časti (20 b. + 40 b.). Pri ich vypracovaní NIE JE DOVOLENÉ používať atlasy. Celkový možný počet dosiahnutých bodov za prvú časť je 60 b. Čas na vypracovanie prvej časti testu je 45 min. Druhá časť testu sa skladá z otázok praktickej časti, ktoré súťažiaci vypracujú s pomocou odporúčaných atlasov a ostatných pomôcok uvedených v Metodicko-organizačných pokynoch. Celkový možný počet dosiahnutých bodov za druhú časť je 40 b. Časť na vypracovanie druhej časti testu je 60 min. Spolu môže súťažiaci dosiahnuť maximálny počet 100 b. Úspešným riešiteľom krajského kola sa stane súťažiaci, ktorý získa celkovo aspoň 75 bodov. 3) Na krajskom kole GO sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na prvých troch miestach v kategóriách E a F, boli úspešní riešitelia a ktorí budú vopred zaregistrovaní prostredníctvom EduPage. 4) Organizátor krajského kola si vyhradzuje právo stanoviť nižší počet postupujúcich s prihliadnutím na svoje organizačné možnosti. 5) Registrácia: Škola (poverený učiteľ) registruje žiaka do 15. 4. 2022: a) Škola registruje žiaka priamo z výsledkovej listiny okresného kola. Návod k registrácii žiakov cez výsledkovú listinu. Žiakom bude automaticky vygenerovaný prístupový kód, ktorý nie je potrebný, nakoľko sa krajské kolo koná prezenčnou formou. b) Ak škola EduPage nepoužíva: Po negatívnych skúsenostiach s registráciou žiakov cez externý webový formulár v minulom školskom roku sa firma aSc rozhodla poskytnúť základnú verziu EduPage s modulom Súťaže ZADARMO aj tým školám, ktoré EduPage nepoužívajú. Okrem registrácie žiakov budú môcť školy využívať EduPage aj na prezeranie výsledkových listín, prihlasovanie žiakov do vyšších kôl a podobne. Ohľadom vytvorenia EduPage stránky napíšte na adresu sutaze@asc.sk. Obratom dostanete informácie o tom, ako ďalej postupovať pri registrácii žiakov. Registrácia bude spustená pred termínom súťažného kola a bude sprístupnená do 15. 4. 2022 6) Miesto konania: Miesto konania súťaže upresní organizátor krajského kola v pozvánke na krajské kolo, ktorá bude po ukončení registrácie súťažiacim zaslaná e-mailom na adresu zadanú pri registrácii. 7) Forma súťaže: prezenčná forma Všetci súťažiaci vypracujú test v slovenskom jazyku. Súťažiaci budú mať na požiadanie možnosť prečítať si zadanie úlohy v maďarskom jazyku. 8) Za vyhodnotenie testu zodpovedá príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja alebo ním poverené školy alebo CVČ. 9) Výsledkové listiny budú sprístupnené jednotlivým školám v platforme EduPage, ak ju škola používa, alebo budú zaslané na e-mail učiteľovi, ktorý žiakov do súťaže registroval cez web registráciu, pokiaľ škola EduPage nevyužíva. Prosíme o trpezlivosť pri čakaní na zverejnenie výsledkových listín. 10) Podrobnejšie informácie ohľadom organizácie krajského kola Geografickej olympiády súťažiaci príjmu prostredníctvom e-mailu od organizátora krajského kola. Usmernenie aktualizované ku dňu 9. 3. 2022 Viac informácií na stiahnutie: Ceny pre súťažiacich a pedagógov 1. miesto - najúspešnejší riešiteľ/riešiteľka Geografickej olympiády v ročníku 2021/2022 sa zúčastní na expedícii Maldivy 2023. 2. miesto - druhý/á v poradí pôjde v roku 2023 na Island. 3. miesto - tretia cena bude exkurzia na Plitvické jazerá na jeseň roku 2022 Viac informácií na stiahnutie:

2. kolo výberu tém bakalárskych prác

2. kolo výberu tém bakalárskych prác

Výsledky 1. kola výberu tém bakalárskych prác pre ak. rok 2022/2023 Témy bakalárskych prác (2. kolo) pre akademický rok 2022/2023 spolu s anotáciami sú vypísané na stránke Ústavu geografie v sekcií Bakalárske štúdium, resp. nižšie.​ Oddelenie humánnej a regionálnej geografie Oddelenie fyzickej geografie Oddelenie geoinformatiky​​ Študent po výbere témy vyplní prihlasovací formulár (nižšie), v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a študijný program. Prihlasovanie v 2. kole bude trvať do 1. 4. 2022, jeho výsledky budú uvedené na stránke ÚGE.​ Humánna a regionálna geografia Fyzická geografia Geoinformatika​​ V prípade záujmu môže študent vypísanú tému s vedúcim bakalárskej práce vopred prediskutovať v čase konzultačných hodín vedúceho. Ak má študent vlastnú predstavu o téme práce, ktorá nekorešponduje so žiadnou z vypísaných tém, môže s ňou osloviť potenciálneho vedúceho, s ktorým relevantnosť témy prediskutujú a v prípade dohody vedúci túto tému vypíše v AISe. Vedúci bakalárskej práce po výbere študenta na tému práce ho v AISe priradí k zadaniu bakalárskej práce, čo je zároveň informácia pre prípadných ďalších záujemcov, že téma je už obsadená.​​ V prípade, že sa študent hlásil na tému, na ktorú školiteľ zapísal iného študenta, môže sa prihlásiť na iné témy, ktoré sú voľné.

Zahraničná exkurzia 2022

Zahraničná exkurzia 2022

Po dvoch rokoch, kedy nám pandémia COVIDu-19 znemožnila zahraničnú exkurziu uskutočniť, sme odhodlaní túto prínosnú a obľúbenú súčasť štúdia znovu zrealizovať. Vzhľadom na napätú geopolitickú a ťažko predvídateľnú pandemickú situáciu sme sa rozhodli eliminovať riziká a zamerať sa na regióny, ktoré sú v podobnej geopolitckej situácii a prípadné opatrenia na zamedzenie šírenia COVIDu sú z cestovateľského hľadiska predvídateľné. Z týchto regiónov vyťažíme geografické maximum, a to v podobe Stredoeurópskeho okruhu: po stopách etnických menšín Pri pohľade na politickú mapu strednej Európy tvorenej národnými štátmi si sotva uvedomíme, ako je táto časť sveta výrazne prírodne, populačne i kultúrne diferencovaná. A práve prítomnosť rôznych etnických menšín od maďarských či rumunských Slovákov cez Sikulov, Lužických Srbov, Kašubov či Lemkov až po Slezanov túto diferenciáciu výborne ilustruje. Účastníci tak budú mať možnosť spoznať známe aj menej známe oblasti blízkych krajín a vďaka vlastnej skúsenosti lepšie pochopiť súčasnú rôznorodosť krajiny v historickom, fyzickogeografickom, humánnogeografickom i geopolitickom kontexte. Vzhľadom na ťažko predvídateľnú dynamiku geopolitickej i pandemickej situácie upozorňujeme, že uvedené informácie, najmä trasa, sú orientačné. Prípadné zmeny budeme avizovať s čo najväčším predstihom. Prípadní záujemcovia okrem študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, ohláste sa čo najskôr u organizátorov. Tešíme sa na Vás, M. Kulla, L. Novotný, L. Pregi

Krajské kolo Geografickej olympiády

Krajské kolo Geografickej olympiády

Krajské kolá GO sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch: Kategórie A, B, Z - 1. 4. 2022 (online) - VÝSLEDKY Kategórie E, F - 22. 4. 2022 (prezenčne) Krajské kolá zabezpečuje príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja alebo ním poverené školy alebo CVČ. Podrobné informácie nájdete na tomto odkaze. Termín odovzdania prác na krajské kolo GO v kategóriách A a B je 23. marec 2022. Práce alebo postery spolu s abstraktom posielajte mailom na adresu marian.kulla@upjs.sk. Neposielajú sa v tlačenej podobe! Usmernenie ku krajským kolám Geografickej olympiády pre kat. E, F (ZŠ a OG) 1) Termín súťažného kola: piatok 22. 4. 2022 2) Obsah súťaže: V školskom roku 2021/2022 budú krajské kolá GO obsahovať test, ktorý bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť súťaže sa skladá z otázok monotematickej a teoretickej časti (20 b. + 40 b.). Pri ich vypracovaní NIE JE DOVOLENÉ používať atlasy. Celkový možný počet dosiahnutých bodov za prvú časť je 60 b. Čas na vypracovanie prvej časti testu je 45 min. Druhá časť testu sa skladá z otázok praktickej časti, ktoré súťažiaci vypracujú s pomocou odporúčaných atlasov a ostatných pomôcok uvedených v Metodicko-organizačných pokynoch. Celkový možný počet dosiahnutých bodov za druhú časť je 40 b. Časť na vypracovanie druhej časti testu je 60 min. Spolu môže súťažiaci dosiahnuť maximálny počet 100 b. Úspešným riešiteľom krajského kola sa stane súťažiaci, ktorý získa celkovo aspoň 75 bodov. 3) Na krajskom kole GO sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na prvých troch miestach v kategóriách E a F, boli úspešní riešitelia a ktorí budú vopred zaregistrovaní prostredníctvom EduPage. 4) Organizátor krajského kola si vyhradzuje právo stanoviť nižší počet postupujúcich s prihliadnutím na svoje organizačné možnosti. 5) Registrácia: Škola (poverený učiteľ) registruje žiaka do 15. 4. 2022: a) Škola registruje žiaka priamo z výsledkovej listiny okresného kola. Návod k registrácii žiakov cez výsledkovú listinu. Žiakom bude automaticky vygenerovaný prístupový kód, ktorý nie je potrebný, nakoľko sa krajské kolo koná prezenčnou formou. b) Ak škola EduPage nepoužíva: Po negatívnych skúsenostiach s registráciou žiakov cez externý webový formulár v minulom školskom roku sa firma aSc rozhodla poskytnúť základnú verziu EduPage s modulom Súťaže ZADARMO aj tým školám, ktoré EduPage nepoužívajú. Okrem registrácie žiakov budú môcť školy využívať EduPage aj na prezeranie výsledkových listín, prihlasovanie žiakov do vyšších kôl a podobne. Ohľadom vytvorenia EduPage stránky napíšte na adresu sutaze@asc.sk. Obratom dostanete informácie o tom, ako ďalej postupovať pri registrácii žiakov. Registrácia bude spustená pred termínom súťažného kola a bude sprístupnená do 15. 4. 2022 6) Miesto konania: Miesto konania súťaže upresní organizátor krajského kola v pozvánke na krajské kolo, ktorá bude po ukončení registrácie súťažiacim zaslaná e-mailom na adresu zadanú pri registrácii. 7) Forma súťaže: prezenčná forma Všetci súťažiaci vypracujú test v slovenskom jazyku. Súťažiaci budú mať na požiadanie možnosť prečítať si zadanie úlohy v maďarskom jazyku. 8) Za vyhodnotenie testu zodpovedá príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja alebo ním poverené školy alebo CVČ. 9) Výsledkové listiny budú sprístupnené jednotlivým školám v platforme EduPage, ak ju škola používa, alebo budú zaslané na e-mail učiteľovi, ktorý žiakov do súťaže registroval cez web registráciu, pokiaľ škola EduPage nevyužíva. Prosíme o trpezlivosť pri čakaní na zverejnenie výsledkových listín. 10) Podrobnejšie informácie ohľadom organizácie krajského kola Geografickej olympiády súťažiaci príjmu prostredníctvom e-mailu od organizátora krajského kola. Usmernenie aktualizované ku dňu 9. 3. 2022 Viac informácií na stiahnutie: Ceny pre súťažiacich a pedagógov 1. miesto - najúspešnejší riešiteľ/riešiteľka Geografickej olympiády v ročníku 2021/2022 sa zúčastní na expedícii Maldivy 2023. 2. miesto - druhý/á v poradí pôjde v roku 2023 na Island. 3. miesto - tretia cena bude exkurzia na Plitvické jazerá na jeseň roku 2022 Viac informácií na stiahnutie:

Témy bakalárskych prác na akademický rok 2022/2023

Témy bakalárskych prác na akademický rok 2022/2023

Pokyny k prihlasovaniu sa na bakalársku prácu na Ústave geografie
v akademickom roku 2022/2023. Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2022/2023 spolu s anotáciami sú vypísané na stránke Ústavu geografie v sekcií Bakalárske štúdium, resp. nižšie.​ Oddelenie humánnej a regionálnej geografie Oddelenie fyzickej geografie Oddelenie geoinformatiky​​ Študent po výbere témy vyplní prihlasovací formulár (nižšie), v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a študijný program. Prihlasovanie v 1. kole bude trvať do 23. 3. 2022, jeho výsledky budú uvedené na stránke ÚGE.​ Humánna a regionálna geografia Fyzická geografia Geoinformatika​​ V prípade záujmu môže študent vypísanú tému s vedúcim bakalárskej práce vopred prediskutovať v čase konzultačných hodín vedúceho. Ak má študent vlastnú predstavu o téme práce, ktorá nekorešponduje so žiadnou z vypísaných tém, môže s ňou osloviť potenciálneho vedúceho, s ktorým relevantnosť témy prediskutujú a v prípade dohody vedúci túto tému vypíše v AISe. ​​V prvom kole výberu tém sa študent hlási len na jednu tému, v ďalších kolách výberu si môže zvoliť max. 3 témy.​ Vedúci bakalárskej práce po výbere študenta na tému práce ho v AISe priradí k zadaniu bakalárskej práce, čo je zároveň informácia pre prípadných ďalších záujemcov, že téma je už obsadená.​​ V prípade, že sa študent hlásil na tému, na ktorú školiteľ zapísal iného študenta, môže sa prihlásiť na iné témy, ktoré sú voľné. Termín druhého kola výberu bude zverejnený priebežne.

Salzburg Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme)

Salzburg Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme)

Erasmus+ poskytuje od roku 2021 nový typ mobility, ktorá v sebe integruje dlhodobú virtuálnu a krátkodobú fyzickú mobilitu. Do prvej Erasmus BIP mobility na UPJŠ sa zapojili štyria študenti Ústavu geografie z magisterského a doktorandského štúdia. Mobilita začala online v novembri 2021 a vyvrcholila prezenčnou intenzívnou zložkou v dňoch 19. 2. – 28. 2. 2022. Realizátorom mobility bola Katedra geoinformatiky na Paris Lodron University v Salzburgu (PLUS). Výučbu zastrešovali prof. Josef Strobl a Dr. Ainura Nazarkulova. Hlavným zameraním tejto mobility je rozvoj nadnárodných a transdisciplinárnych vzťahov s ľuďmi z rôznych kútov sveta, spoznanie inovatívnych spôsobov učenia a vyučovania, online spolupráca, vzdelávanie založené na výskume a prístupy založené na výzvach, ktoré riešia najmä spoločenské otázky a problémy. Erasmus+ BIP poskytuje príležitosť osloviť zmiešané skupiny študentov v rámci všetkých stupňov štúdia a tiež tých, ktorí nemajú odvahu ísť do zahraničia sami na dlhšiu dobu. Mobilita v Salzburgu sa zameriavala na využitie online zdieľania geografických dát a tvorbu mobilných GIS aplikácií. Súčasťou virtuálnej mobility bol celý rad online kurzov zahŕňajúcich videá, návody, webináre na Esri Academy, pomocou ktorých sme sa zoznámili a naučili pracovať s celým portfóliom nástrojov Esri. Vďaka týmto nástrojom bolo možné vytvoriť príbehové mapy (StoryMap), pomocou ktorých sme odprezentovali naše projekty a aplikácie, dokumentovali svoj pokrok a skúsenosti získavané počas celej mobility. Skombinovaním nástrojov pre zber dát (Survey123, QuickCapture), vizualizáciu a tvorbu aplikácií (StoryMaps, InstantApps, ExperienceBuilder) a analýzu (Dashboards) vznikli jedinečné príbehové mapy, ktoré približujú geoinformatiku, jej technológie a potenciál všetkým ľuďom. Za Ústav geografie PF UPJŠ spomedzi študentov participovali Mgr. Michaela Nováková,
Mgr. Jozef Bogľarský, Mgr. Daniela Laubertová, Bc. Tomáš Fedor a UPJŠ zastupoval prodekan pre vonkajšie vzťahy a zároveň geograf doc. Michal Gallay. Fotogaléria