Graduates Holding Diplomas
Magisterské štúdium (Mgr.)

Magisterský stupeň je zameraný na prehĺbenie teoretických a metodologických aspektov geografie
a geoinformatiky a na ich aplikáciu v praxi. Na Ústave geografie sa od akademického roku 2015/2016 otvoril nový študijný program Geografia a geoinformatika.

 

Štúdium na magisterskom stupni je otvorené pre všetkých záujemcov, ktorí úspešne absolvovali štúdium geografie alebo príbuzného odboru (napr. informatika) aj na iných univerzitách. Tento študijný program pozostáva z povinného bloku predmetov, ktorý absolvujú všetci študenti spolu a povinne-voliteľného bloku predmetov, z ktorého si študenti zvolia predmety podľa svojej špecializácie zameranej buď na geografiu alebo geoinformatiku. Učiteľské štúdium na magisterskom stupni pripravuje študentov na prax pedagóga.

GEOGRAFIA

A GEOINFORMATIKA

Študijný odbor

Vedy o Zemi

GEOGRAFIA

učiteľstvo akademických predmetov

Študijný odbor

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Informácie pre študentov

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác a prihlasovaniu na štátne skúšky 2020/2021

 • študent je povinný skontrolovať si zadanie diplomovej práce v AIS (tému, literatúru a ciele bakalárskej práce) a či je zadanie schválené riaditeľom ÚGE – zadanie musí byť schválené najneskôr 7 dní pred odovzdaním práce. Bez schválenia zadania riaditeľom ústavu nie je možné diplomovú prácu nahrať do AISu.

 • pred nahratím práce do AISu je študent povinný zaslať definitívnu verziu vedúcemu práce na kontrolu. Ak práca má vyhovujúcu úroveň, vedúci práce dá súhlas na nahratie práce do AISu. Pokiaľ usúdi, že práca nespĺňa minimálne kritériá kvality a hodnotil by ju známkou FX, oznámi to študentovi a navrhne ďalšie úpravy, resp. odovzdanie práce v neskoršom termíne. Pokiaľ študent nesúhlasí s týmto hodnotením, má právo prácu obhajovať pred štátnicovou komisiou, avšak
  s vedomím, že práca dostane hodnotenie FX od vedúceho práce.

 • záverečná práca sa odovzdáva iba v elektronickej podobe.

 

 • ak sa chce študent zúčastniť MŠS v termíne máj/jún prácu je potrebné vložiť do systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je uvedené v Smernici dekana k realizácii Študijného poriadku najneskôr do 30. 4. 2021 (študenti FF UPJŠ
  do 16. 4. 2021 do 12,00 h.)
  , čo je zároveň aj termín dokedy je možné prihlásiť sa na predmety štátnej skúšky. Študent však musí mať do tohto termínu udelené hodnotenie zo všetkých predmetov. 

 

 • ak sa chce študent zúčastniť MŠS v termíne august prácu je potrebné vložiť do systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je uvedené v Smernici dekana k realizácii Študijného poriadku najneskôr do 30. 6. 2021 (študenti FF UPJŠ
  do 16. 4. 2021 do 12,00 h. )
  , čo je zároveň aj termín dokedy je možné prihlásiť sa na predmety štátnej skúšky. Študent však musí mať do tohto termínu udelené hodnotenie zo všetkých predmetov.