shutterstock_524863171.jpg
Doktorandské štúdium (PhD.)

Doktorandský študijný program Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme je jediný študijný program v odbore Vedy o Zemi na Slovensku. Ústav geografie má vynikajúce personálne a materiálne predpoklady na realizáciu tohto študijného programu. Pre úspešnú realizáciu doktorandského štúdia je nevyhnutný kvalitný medzinárodný výskum.

 

Ústav geografie realizuje viacero výskumných projektov, garanti a pracovníci publikujú v kvalitných zahraničných časopisoch.

Študenti sú od začiatku štúdia zapojení do výskumných projektov ústavu, aktívne sa podieľajú na publikačnej činnosti. Pracujú s najmodernejšími technológiami. Svoje výsledky majú možnosť prezentovať na domácich a zahraničných konferenciách. Podporujeme zbieranie zahraničných skúseností formou Erasmus+ pobytov, ktoré sú cielené na získanie nových skúseností
a osobných kontaktov.

Štúdium je štvorročné, rozdelené na študijnú a vedeckú časť, ktorá však začína už od prvého ročníka. V študijnej časti sa študenti pravidelne stretávajú s garantmi štúdia a ďalšími odborníkmi, aby si doplnili svoje poznatky a najmä konzultovali riešenie svojich výskumných tém.

Úspešné doktorandské štúdium vyžaduje získanie schopnosti publikovať v kvalitných zahraničných časopisoch.
Pod dohľadom svojho školiteľa a garantov sa naučia publikovať v renomovaných zahraničných a domácich časopisoch. Za svoje vedecké výsledky získavajú kredity, ktoré tvoria minimálne polovicu potrebných kreditov za celé obdobie štúdia.

Témy pre doktorandské štúdium v roku 2021

  • Modelovanie slnečného žiarenia na báze GIS v zóne pod korunami stromov pomocou dát z diaľkového prieskumu Zeme - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

  • Analýza presnosti multivariantného zberu 3D dát v urbánnom prostredí - prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.

  • Využitie metód geomorfometrie a 3D modelovania na interpretáciu povrchových mikrotextúrnych znakov ťažkých mineráloch vo vybraných lokalitách Západných Karpát - doc. Ing. Katarína Bónová, PhD. (školiteľ), prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (konzultant)

  • Priestorové metódy analýzy dochádzky do zamestnania na Slovensku - doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. (školiteľ), Mgr. Ladislav Novotný, PhD. (konzultant)

 

              Anotácie tém doktorandského štúdia v roku 2021

 

              Viac o prijímacom konaní

Geoinformatika
a diaľkový prieskum Zeme

Študijný odbor

Vedy o Zemi

Základné výskumné okruhy, na ktoré sa viažu témy dizertačných prác sú nasledovné:
  • Mapovanie a modelovanie povrchov krajiny pomocou leteckého a pozemného laserového skenovania
TLS_tatry.jpg
TLS_tatry_slope_web.jpg
  • Použitie bezpilotných leteckých zariadení (UAV) na mapovanie krajiny a jej procesov
Scout_sensors_web.jpg
  • 3D modely miest a ich aplikácie
vsun_web.jpg
3d_kosice_lst_web.jpg
  • Modelovanie dynamiky mikroreliéfu a procesov krajiny vo vysokom priestorovom a časovom rozlíšení
Domica_sim_water_event_web2.jpg
  • Nové formy vizualizácie a interakcie s modelmi krajiny
3DHOP_web.jpg
TGIS_web2.jpg
Školitelia:
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
doc. Ing. Katarína Bonová, PhD.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
doc. RNDr.
Ján Kaňuk, PhD.
prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.

Kto sa môže uchádzať?

O štúdium sa môžu uchádzať všetci záujemcovia o tieto výskumné oblasti, t.j. nielen absolventi študijného odboru geografia, ale aj záujemcovia príbuzných odborov.

Vhodný je osobný kontakt na potenciálneho školiteľa, s ktorým je vhodné konzultovať zameranie témy dizertačnej práce. Vypísanie konkrétnej témy je ovplyvnené aktuálne riešenými projektami školiteľa, ale aj rámcovým záujmom zo strany študentov. Tému je možné počas štúdia upraviť, aby presnejšie vyjadrovala obsah dizertačnej práce. Počet doktorandských miest je limitovaný (2-4 miesta ročne). Podmienky výberu uchádzačov sú uvedené tu.

Profil absolventa

Absolvent má široké vedomosti o teoretických a empirických poznatkoch z oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. Ovláda najnovšie geoinformatické metódy a geopriestorové technológie. Vie riešiť zložité geopriestorové úlohy a tvorivým spôsobom aplikovať poznatky z geoinformatiky a aj príbuzných disciplín v praxi.

Absolvent dokáže rozvíjať teoreticko-metodologickú bázu geoinformatiky, najmä v oblasti geopriestorových analýz, modelovania procesov krajiny a aplikácie najmodernejších metód diaľkového prieskumu Zeme. Ovláda zásady práce vedeckého výskumu vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a prezentácie vedeckých výsledkov. Vie formulovať výskumné otázky a pomocou vhodnej aplikácie metodických postupov ich tvorivo riešiť. Má vynikajúci prehľad o najnovších poznatkoch, metódach a technológiách v danej oblasti a vie ich efektívne aplikovať v praxi.

Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie najmä v organizáciach výskumu a vývoja, vysokých školách, orgánoch štátnej správy a samosprávy, ale aj v súkromnom sektore pri vývoji softvéru geografických informačných systémov a pri riešení úloh zberu dát o krajine a ich spracovania pomocou geografických informačných systémov.