top of page
pexels-ekrulila-2292837.jpg
Rigorózne konanie (RNDr.)

Na Ústave geografie je možné absolvovať rigorózne konanie (RNDr.).

Pozostáva z dvoch častí:
1. Odovzdanie a obhajoba rigoróznej práce
2. Rigorózna skúška

 

Rigorózna skúška zahŕňa:

Povinný predmet: Regionálna geografia

Výberový predmet (zo zoznamu si záujemca vyberá jeden predmet):

Geomorfológia
Klimageografia
Hydrogeografia
Pedogeografia
Biogeografia
Geografia obyvateľstva
Geografia sídiel
Geografia poľnohospodárstva
Geografia priemyslu
Geografia dopravy
Geografia cestovného ruchu
Politická geografia
Geoinformatika a kartografia
Diaľkový prieskum Zeme

Podrobnejšie informácie o rigoróznom konaní

Záujemcovia o rigorózne konanie nech kontaktujú študijné oddelenie Prírodovedeckej fakulty alebo zástupcu pre pedagogickú činnosť Ústavu geografie Mgr. Mariána KULLU, PhD.

Témy rigoróznych prác odporúčame konzultovať pred podaním žiadosti o začatie rigorózneho konania so školiteľom (pracovníci Ústavu geografie alebo aj externý školiteľ).

bottom of page