DJI_0047-1_edited_edited_edited.jpg
Ing. Ján BÓNA

jan.bona@upjs.sk

+421-55-234-2598

VÝSKUMNÉ ZAMERANIE

  • Neotektonika a morfoštruktúrna analýza

  • Geologické mapovanie

  • Regionálna geológia

  • Provenienčná analýza a paleogeografia

KONZULTAČNÉ HODINY

​Pondelok: 11.30 - 12.30

Štvrtok: 15.45 - 16.45

Bóna_foto.jpg

RESEARCH INTERESTS

  • Neotectonics and morphostructural analysis

  • Geological mapping

  • Regional geology

  • Provenance analysis and palaeogeography

2880px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
2880px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

CONSULTATION

​Monday: 11.30 - 12.30

Thursday: 15.45 - 16.45