top of page
shutterstock_1276358044.jpg
Study materials

Okrem štandardnej výučby Ústav geografie poskytuje aj semináre pre žiakov a učiteľov stredných škôl, ktoré sú v súčasnosti zamerané na geoinformatiku a diaľkový prieskum Zeme. V rámci série prednášok a praktických cvičení majú žiaci a učitelia možnosť rozšíriť si svoje poznatky z týchto oblastí geografie, a zároveň osvojiť si nové zručnosti z oblasti spracovania geopriestorových údajov, tvorby mapových výstupov a využitia inovatívnych metód a zariadení vo výskume krajiny a výučbe geografie.

V prípade záujmu kontaktujte Dr. Mariána Kullu na emailovej adrese marian.kulla@upjs.sk

Aktuálna ponuka seminárov

1. Princípy a aplikácie geografických informačných systémov

Cieľom seminára je oboznámiť žiakov s pojmami geografický informačný systém (GIS) a geoinformatika. Súčasne sa kladie dôraz na pochopenie a vysvetlenie všetkých hardvérových a softvérových súčastí, s ktorými budú žiaci v rámci kurzu pracovať. Značná pozornosť sa venuje ukážkam vybraných softvérov, ktoré umožňujú užívateľom implementovať nové poznatky a uplatňovať ich do konkrétnych výstupov. V ďalšej časti sú žiakom predstavené najnovšie trendy využívania geopriestorových technológií a konkrétne aplikácie, ktorým sa venujeme aj na Ústave geografie.

2. Princípy a aplikácie diaľkového prieskumu Zeme

Obsahom seminára je predstaviť žiakom základné princípy diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Súčasťou je okrem teoretického prehľadu ponúknuť a poukázať na konkrétne príklady vo využití DPZ v mnohých oblastiach. Seminár je doplnený o tri praktické ukážky. V rámci nich žiaci využijú nadobudnuté poznatky o farebných kompozíciách a spektrálnych indexoch na príklade sledovania suchých období v Španielsku v lete 2022. Využitie sérií snímok v rozličných časových obdobiach aplikujú na sledovanie zmien a vysychaní Aralského jazera. Možnosti monitorovania znečistenia ovzdušia pomocou snímok z diaľkového prieskumu Zeme poukazujú na zmeny koncentrácie oxidu dusičitého v ovzduší v severnom Taliansku v období pred a počas COVID pandémie.

gis.jpg

3. Online mapy a mapové nástroje, ukážky a aplikácie údajov diaľkového prieskumu Zeme

Seminár je zameraný na predstavenie rozličných online nástrojov, ktoré slúžia na tvorbu mapových výstupov. Tie sú využiteľné v rámci viacerých oblastí a ponúkajú užívateľom široké možnosti pri tvorbe a úprave máp. Výhodou je využívanie internetového prehliadača, čím odpadá nutnosť inštalácie špeciálnych softvérov. V ďalšej časti je seminár zameraný na predstavenie platformy Google Earth Engine. Pomocou pripravených kódov a pracovného postupu si žiaci vyskúšajú vytvoriť rozličné výstupy a oboznámia sa s možnosťou využívania tohto nástroja v praxi.

4. Tvorba mapy v prostredí QGIS

V rámci seminára sa žiaci oboznámia so softvérom QGIS, ktorý patrí medzi softvéry s otvoreným kódom (open-source). V prvej časti seminára bude žiakom predstavený samotný softvér - jeho používateľské prostredie a vybrané funkcie, ako aj geopriestorové údaje, s ktorými je v tomto softvéri možné pracovať. Žiaci sa naučia spracovať existujúce geopriestorové údaje (údajové vrstvy) a vytvoriť si svoje vlastné. Druhá časť seminára bude zameraná na tvorbu mapových výstupov z dostupných údajov, teda na nastavenie symboliky a hierarchie údajových vrstiev, na správne rozmiestnenie kompozičných prvkov mapy a nastavenie parametrov mapového výstupu. 

5. Bezpilotné letecké systémy - zber, spracovanie a aplikácie údajov

Seminár je zameraný na využitie bezpilotných leteckých systémov pri mapovaní krajiny. Žiaci sa v rámci seminára oboznámia s bezpilotnými leteckými zariadeniami používanými na Ústave geografie. Predstavia sa ich parametre, ako aj senzory na nich umiestnené, ktoré slúžia na zber dát o krajine. Následne sa predstavia údaje, ktoré sú výstupom zberu údajov pomocou týchto zariadení a metódy, akými sa tieto údaje spracovávajú. Samostatne budú v rámci seminára diskutované možnosti aplikácie bezpilotných leteckých zariadení a ich výstupov.

6. "Krajina na dotyk" a virtuálna realita v geografii

Náplňou seminára je predstavenie zariadenia „Krajina na dotyk“ a virtuálnej reality, ktoré je možné využiť pri interaktívnej výučbe geografie. Žiaci v rámci ukážky Krajiny na dotyk môžu interaktívne modelovať reliéf a simulovať procesy na ňom prebiehajúce. Ukážka pomôže žiakom lepšie pochopiť, ako zmena reliéfu vplýva na zmenu jeho vlastností a procesov na ňom prebiehajúcich. Časť s virtuálnom realitou umožní žiakom vyskúšať si interaktívne zobrazenie priestorových údajov a cestovať pomocou Google Earth kdekoľvek na svete. Ukážka zahŕňa aj virtuálne zobrazenie údajov získaných laserovým skenovaním, ako sú napríklad jaskyne a budovy. 

bottom of page