top of page
stiahnuť (1).png
Vedecké semináre

 

Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí a pedagogickí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

                                                                     Plánované prednášky 

 

Názov prednášky:  Návrh funkčnej regionalizácie Slovenska ako rámec pre optimalizáciu preneseného výkonu štátnej správy

Prednášajúci: Mgr. Martin Šveda, PhD.**, Mgr. Ján Výbošťok, PhD.*, Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.** 
Pracovisko: **Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, *Geografický ústav SAV

Dátum: 23. 11. 2022
Čas: 10:30-11:30

Miesto: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2P10


Anotácia: V geografickej komunite je všeobecne známe, že administratívne členenie Slovenska nie je vhodným priestorovým rámcom na prezentáciu a analýzu dát o obyvateľstve, sídelných systémov či rôznych sociálno-ekonomických procesov. V súčasnosti sa ukazuje, že nie je ani adekvátnou formou pre efektívneho fungovania preneseného výkonu štátnej správy. Prednáška reaguje na iniciatívu Ministerstva vnútra SR, ktorá si kladie za cieľ optimalizovať priestorovú organizáciu služieb preneseného výkonu štátnej správy. Vhodným konceptuálnym a metodologickým východiskom pre naplnenie tohto zámeru sa javí použitie funkčnej regionalizácie. Navrhovaný algoritmus rešpektuje doposiaľ realizovaný výskum funkčných (mestských) regiónov a vychádza z medzinárodne akceptovaného regionalizačného algoritmu CURDS s využitím Smartovej interakčnej miery a obojstrannej uzavretosti regiónov. Prednáška predstaví výsledok účelovej optimalizácie funkčnej regionalizácie Slovenska s využitím aktuálnych údajov o dennom pohybe obyvateľstva za prácou zo sčítania obyvateľstva 2021. Pohyb za prácou pritom zohráva úlohu empiricky potvrdeného syntetického indikátora, ktorý reprezentuje priestorovú štruktúru širšieho spektra vnútroregionálnych väzieb založených na dennom cykle života obyvateľov. Oproti predchádzajúcim regionalizáciám, ktoré pracovali s trvalým, resp. obvyklým pobytom, ide o prístup, v ktorom bolo miesto bydliska určené na základe súčasného pobytu, ktorý je vhodnejším východiskom pre sledovanie denných pohybov obyvateľstva. Pri rešpektovaní podmienky minimálnej veľkosti (20 000 obyvateľov) a uzavretosti (65 %) je výsledkom 46 široko definovaných funkčných regiónov vymedzených za účelom optimalizácie výkonu štátnej správy (zlučovanie neefektívnych okresných úradov).  Príspevok diskutuje aj možnosti a úskalia ďalšieho členenia v rámci predkladanej regionalizácie prvého stupňa (81 subregiónov), v ktorých sa uvažuje o zriaďovaní nových klientskych centier.

Sveda et al_vysvetlivky.jpg

                                                                              2022

9. 11. 2022

Nové bezpilotné technológie vo vede a výučbe na Ústave geografie - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Mgr. Ján Šašak, PhD.

22. 6. 2022

Udržateľnosť rezidenčnej starostlivosti pre seniorov na Slovensku - RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Ph.D., Mgr. Patrícia Gurová

 

11. 5. 2022

Programování pomocí vizuálních programovacích jazyků pro ArcGIS Pro a QGIS - doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

9. 3. 2022

Developing a system to monitor and management of natural and anthropogenic impacts to achieve a neutral level of soils degradation and optimization of the carbon dioxide sequestration process - Assoc. Prof. Vasyl R. Cherlinka, DrSc.

                                                  

                                                                               2021

18. 8. 2021

Modelovanie mikroreliéfu a jeho dynamiky s použitím laserového skenovania - Mgr. Ján Šašak

 

18. 8. 2021

Mapovanie jaskýň a modelovanie dynamiky vybraných parametrov jaskynného prostredia - Mgr. Jozef Šupinský

 

30. 6. 2021 

Selektívna migrácia na Slovensku a geopriestorové metódy jej vizualizácie - Mgr. Loránt Pregi

30. 6. 2021 

Kombinované použitie metód DPZ vo výskume mestského ostrova tepla - Mgr. Katarína Onačillová

19. 5. 2021 webinár

Spoznajte Google Earth Engine - Mgr. Daniela Laubertová, Mgr. Ondrej Tokarčík

10. 2. 2021 webinár

Vnútroregionálny urbánny vývoj vybraných funkčných mestských regiónov na Slovensku - Mgr. Ladislav Novotný, PhD.                                                

                                                                                                        2020

8. 4. 2020 webinár

Geografia v projekte IT Akadémia - RNDr. Stela Csachová,  PhD., Mgr. Veronika Ondová, doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

4. 3. 2020

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia, alebo  vektorové dáta a čo s nimi? - prof. RNDr. Marián Halás, PhD.

                                                                                                         2019

11. 12. 2019

Proveniencia klastických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku - Ing. Katarína Bónová, PhD.

13. 11. 2019

Přívalové povodně na Moravě a ve Slezku v 19.-20. století - Mgr. Olga Halásová

17. 4. 2019

3D tisk v rukách geoinformatika aneb zpátky k fyzickým modelům - RNDr. Jan Brus, PhD.

10. 4. 2019

Borders and Migration - Dr. Rossen Koroutchev, PhD.

bottom of page