stiahnuť (1).png
Vedecké semináre

 

Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

                                                                     Plánované prednášky 

Názov prednášky: Kombinované použitie metód DPZ vo výskume mestského ostrova tepla 

Prednášajúci: Mgr. Katarína Onačillová
Pracovisko: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach
Dátum: 30. 6. 2021
Čas: 11:00 - 11:40

Miesto: Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9, SA1A1


Anotácia: Kombinácia metód diaľkového prieskumu Zeme (skr. DPZ) a geopriestorového modelovania poskytli v posledných rokoch nový priestor pre identifikáciu a lepšie pochopenie javu povrchového mestského ostrova tepla (angl. Surface Urban Heat Island, skr. SUHI). Náplň tohto seminára sa odvíja od východiskového problému, ktorý spočíva v neexistencii všeobecného, globálne uplatniteľného vzťahu pre odvodenie teploty povrchu krajiny (angl. Land Surface Temperature, skr. LST) a snaží sa zodpovedať, či je možné použiť kombináciu metód DPZ pre odvodenie LST SUHI vo vyššom priestorovom rozlíšení v rámci zvoleného urbánneho prostredia mesta Košice. Prezentovaná téma nadväzuje na dlhodobé zameranie výskumu Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach - modelovanie solárneho žiarenia v rámci urbánneho priestoru vo vysokom priestorovom rozlíšení.

Obr. 1.   Náhľad na LST v centre mesta Košice a jeho bližšom okolí: A) LST odvodená z dát družice Landsat 8 v 30 m rozlíšení; B) LST Landsat 8 po downscalingu (t.j. zvýšení rozlíšenia) pomocou dát z družice Sentinel 2 v rozlíšení 10 m. 

Názov prednášky: Selektívna migrácia na Slovensku a geopriestorové metódy jej vizualizácie 

Prednášajúci: Mgr. Loránt Pregi
Pracovisko: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach
Dátum: 30. 6. 2021
Čas: 11:40 - 12:20

Miesto: Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9, SA1A1


Anotácia: Mnohé vedecké štúdie potvrdzujú, že rôzne kategórie obyvateľstva sa vyznačujú rozdielnou intenzitou migrácie a vykazujú výrazné odlišnosti priestorových vzorcov migračných procesov. Výskum migrácie ako priestorovo a štruktúrne selektívneho javu však naráža na nedostatok spoľahlivých štatistických údajov, zložitosť ich analýzy a interpretácie. V slovenskej aj svetovej literatúre preto prakticky absentujú štúdie, ktoré by hodnotili selektívnu migráciu komplexne na úrovni jednotlivých obcí, regiónov i celých regionálnych systémov. Okrem samotného výskumu selektívnej migrácie je na Slovensku poddimenzovaná aj problematika vizualizácie a kartografického zobrazenia migrácie. Cieľom prednášky je preto zhodnotiť a pomocou vybraných kartografických a geopriestorových metód vizualizovať a interpretovať dominantné procesy vnútornej migrácie na Slovensku s dôrazom na jej selektívny charakter. V rámci prednášky sa zameriavame na procesy vnútornej migrácie prebiehajúce v období rokov 1996 – 2018, teda v rôznych transformačných a post-transformačných fázach po páde socialistického režimu. Zhodnotíme migračné procesy vybraných populačných kategórii podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a veku na lokálnej úrovni, na úrovni individuálnych regiónov ako aj regionálnych systémov.

Obr. 1.   Vizualizácia migračných tokov v online mapovej aplikácii flowmap.blue

                                                          

                                                                               2021

 

19. 5. 2021 webinár

Spoznajte Google Earth Engine - Mgr. Daniela Laubertová, Mgr. Ondrej Tokarčík

10. 2. 2021 webinár

Vnútroregionálny urbánny vývoj vybraných funkčných mestských regiónov na Slovensku - Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

                                                                                              

                                                                                                   2020

8. 4. 2020 webinár

Geografia v projekte IT Akadémia - RNDr. Stela Csachová,  PhD., Mgr. Veronika Ondová, doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

4. 3. 2020

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia, alebo  vektorové dáta a čo s nimi? - prof. RNDr. Marián Halás, PhD.

                                                                                                     2019

11. 12. 2019

Proveniencia klastických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku - Ing. Katarína Bónová, PhD.

13. 11. 2019

Přívalové povodně na Moravě a ve Slezku v 19.-20. století - Mgr. Olga Halásová

17. 4. 2019

3D tisk v rukách geoinformatika aneb zpátky k fyzickým modelům - RNDr. Jan Brus, PhD.

10. 4. 2019

Borders and Migration - Dr. Rossen Koroutchev, PhD.