top of page
20170913_173249_edited.jpg
Veda a výskum

 

Jedným z hlavných pilierov Ústavu geografie je vedecko-výskumná činnosť, ktorú dokumentujú publikácie v medzinárodných vedeckých časopisoch, účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách, riešenie medzinárodných a domácich vedecko-výskumných projektov a spolupráca s viacerými zahraničnými partnermi.

 

Výskum pracovníkov na Ústave geografie má tri základné smery: fyzická geografia, humánna a regionálna geografia, geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme.
 

V oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme sa vedecko-výskumná pozornosť sústreďuje na geomorfometriu, využitie  laserového skenovania a bezpilotných leteckých systémov vo výskume krajiny, modelovanie slnečného žiarenia a teploty povrchu v meste, či modelovanie povrchového toku vody v krajine. Podieľali sme na vývoji viacerých nástrojov, ktoré boli implementované do geografických informačných systémov s otvoreným kódom (GRASS GIS).
 

Fyzickogeografický výskum je zameraný na krasovú krajinu, flyšové pásmo a fluviálnu geomorfológiu. Tradične sa venujeme mapovaniu jaskýň. Mineralogický a sedimentologický výskum sa orientuje na problematiku ťažkých minerálov.

V humánnej geografii to je najmä výskum obyvateľstva, jeho migrácie a ekonomickej transformácie regiónov.

Didaktika geografie sa venuje najmä novým metódam vyučovania geografie na základných a stredných školách, vrátane interaktívnych foriem vyučovania s využitím najmodernejších informačných technológií.

 

Výber z blogov o našej vede a výskume
bottom of page