top of page
Compass & Map
Terénne cvičenia z fyzickej geografie

 

Exkurzia z fyzickej geografie sa realizuje v 2. ročníku bakalárskeho stupňa pre jednoodborový a medziodbodový študijný program. Cieľom exkurzie je upevnenie poznatkov z čiastkových fyzicko-geografických disciplín (geomorfológia, pedológia a pedogeografia, hydrológia a hydrogeografia, meteorológia a kllimageografia, biogeografia). Počas exkurzie z fyzickej geografie navštevujeme zaujímavé lokality hlavne na Slovensku.

Exkurzia z fyzickej geografie 2024
EXFG_poster_2024_page-0001.jpg
free-pdf-icon-2616-thumb.png

správa z exkurzie

Exkurzia z fyzickej geografie 2023
 

 

Exkurzia z FG, ktorá sa uskutočnila v termíne od 22.05.2023 do 27.05.2023 bola tematicky zameraná na kras a jaskyne Slovenska. Počas exkurzie študenti plnili rôzne úlohy v skupinách (napr. meranie geomorfologickej hodnoty hornín Schmidtovým kladivom, analýza fyzikálnych parametrov a obsahu niektorých chemických prvkov v krasovej vode, dokumentovanie priebehu exkurzie a navštívených lokalít pomocou videa, či vytvorenie zbierky hornín z navštívených lokalít). Náplňou prvého dňa bol kras bradlového pásma, ktorý sme navštívili v okolí Lipian a v Pieninách. Druhý deň pokračovala exkurzia cez územie Poľska na Oravu. V Zuberci sme sa počas návštevy Brestovskej jaskyne a okolitých krasových javov (ponorov, vyvieračiek), ktoré sú súčasťou krasovej oblasti „Ponorný systém v oblasti Brestovej v Roháčoch“ oboznámili s klimatickým typom vysokohorského krasu. Počas tretieho dňa dopoludnia sme vzhľadom na daždivé počasie navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ), kde sme si pozreli nielen expozíciu Kras a jaskyne Slovenska. V popoludňajších hodinách, kedy dážď ustal, sme sa presunuli do Nízkych Tatier, konkrétne Jánskej doliny. Štvrtý deň bol venovaný krasu Chočských vrchov, kde sme absolvovali túru Prosieckou a Kvačianskou dolinou. Záver dňa patril sútoku Bieleho a Čierneho Váhu pri Kráľovej Lehote. Piaty deň exkurzie sme začali prehliadkou prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Po prejdení sedla Čertovica sme navštívili Muránsku planinu. Počas záverečného dňa exkurzie bola najprv navštívená jaskyňa Silická ľadnica. Potom nasledoval prechod cez Silickú planinu (cez obec Silická Brezová až do Kečova), počas ktorého si účastníci pozreli typickú krasovú krajinu a mohli obdivovať rôzne krasové formy reliéfu (priepasť Bezodná ľadnica, závrty, škrapy a pod.). Na zastávke pri Kečovskej vyvieračke si uvedomili, aká je voda v krase vzácna. 

Interaktívnu mapu trasy exkurzie nájdete TU.

free-pdf-icon-2616-thumb.png
Exkurzia z fyzickej geografie 2022
 

 

Tohtoročná exkurzia z fyzickej geografie sa po dvoch rokoch uskutočnila v klasickom májovom termíne. Hlavným cieľom exkurzie bolo vystúpiť na Kráľovu hoľu a navštíviť pramene významných slovenských riek, ktoré pod ňou pramenia. Prvý deň exkurzie bol venovaný vulkanickým exotom okolia Prešova, bradlovému pásmu pri Lipanoch a centrálno-karpatskému paleogénu Levočských vrchov. Druhý deň exkurzie sme sa oboznámili s reliéfom Kozích chrbtov a Hornádskej kotliny a uskutočnili sme vychádzku k prameňom Hornádu a Hrona. Tretí deň sa nám podarilo vystúpiť na Kráľovu hoľu, kde tesne pod vrcholom pramení rieka Hnilec. Počas štvrtého dňa sme sa presunuli do oblasti stredoslovenských neovulkanitov. Navštívili sme vodárenskú nádrž Turček, mesto Kremnicu i stred Európy v Kremnických Baniach. Pozreli sme si ryolitové kamenné more vo Vyhniach a podvečer aj kalváriu v Banskej Štiavnici. Piaty deň sme začali výstupom na Sitno, ktorý je najvyšším vrchom Štiavnických vrchov. Popoludní sme absolvovali vychádzku k prameňu Ipľa vo Veporských vrchoch a oboznámili sa s činnosťou malej vodnej elektrárne na rieke Slaná v obci Čoltovo. Posledný deň exkurzie bol už tradične venovaný krasovému reliéfu nášho najväčšieho krasového územia - Slovenskému krasu. Po prehliadke zrekonštruovaného vodného mlynu v obci Kováčová a návšteve starého husitského kostola v obci Lúčky sme absolvovali túru Baksovou dolinou a Zádielskou planinou. Počas exkurzie odzneli referáty študentov na rôzne témy z geografie a príbuzných disciplín súvisiace s lokalitami, cez ktoré sme prechádzali. Počas šiestich dní sa tak študenti 2. ročníka jednoodborového a medziodborového štúdia geografie oboznámili s pestrosťou fyzicko-geografických javov na území stredného a východného Slovenska. 

free-pdf-icon-2616-thumb.png
trasa_EXFG_2022.jpg
Exkurzia z fyzickej geografie 2021

Na začiatku septembra sa uskutočnila exkurzia z fyzickej geografie v náhradnom termíne, keďže obmedzenia spojené s pandémiou by ju neumožnili absolvovať v dostatočnej miere v pôvodnom termíne. Netypická bola forma exkurzie, keďže sa uskutočnila prostredníctvom hromadnej dopravy, (väčšinou vlakom), a teda boli vybrané tie lokality, ktoré sú takouto dopravou jednoducho dostupné. Prvý deň sa uskutočnila terénna vychádzka na trase Spišské Tomášovce – Tomášovský výhľad – Prielom Hornádu – Letanovský Mlyn – Letanovce. Cieľom bolo priamo v teréne pozorovať krasové formy reliéfu s typickými fluviokrasovými dolinami, tiesňavami a inverznou vegetáciou. Druhý deň sme navštívili Šarišský hradný vrch ako príklad vulkanického reliéfu (vulkanické exoty). Tretí deň sme sa pohybovali v oblasti Slovenského krasu a absolvovali túru na trase Drienovecké kúpele – Drienovecká jaskyňa - Ladislavova vyvieračka – Moldava nad Bodvou. Vysvetlený bol geologický vývoj územia a predstavili sme si výrazne sa meniaci chemizmus krasových vôd. Posledný terénny deň sme navštívili pohorie Čierna hora. Absolvovali sme túru na trase Kysak – Kysacká jaskyňa – Jánošíkova bašta – Malá Lodina. Exkurziu sme vyhodnotili v online prostrední v piatok 10.9.2021, kde boli odprezentované všetky úlohy študentov za jednotlivé dni.

free-pdf-icon-2616-thumb.png

správa z exkurzie

243108436_397203471892146_2717958322605341723_n_edited.jpg
Exkurzia z fyzickej geografie 2020

Exkurzia z fyzickej geografie, ktorá sa uskutočnila v náhradnom termíne od 6. 9. 2020 do 11. 9. 2020 mala netradičný začiatok. Prvý deň bol venovaný neogénu Košickej kotliny a Východoslovenskej nížiny. V Košickej kotline boli prezentované fenomény zosuvov a ich vplyv na človeka. Po prechode cez Slanské sedlo, ako jedno zo sediel cez Slanské vrchy, bol zdôraznený význam sediel v súčasnosti a minulosti pre obchod a vedenie trás pre rôzne druhy dopravy. Na zástavke pri obci Hraň bol rozanalyzovaný problém subsidencie. Bol vysvetlený problém vzniku a formovania sa textúry riečnej siete, ako i vplyv človeka na jej zmenu.
V osade Klin pri strede nad Bodrogom poslucháči navštívili najnižšie miesto Slovenska. Zástavka pri obci Svätuše bola venovaná hlavne objasneniu vzniku a formovania sa eolických sedimentov a ich pozícií v rámci nížiny, ako i príčin ich vzniku. Prechod cez Latoricu umožnil študentom pochopiť význam rozsiahlejších mokradí pre biodiverzitu, resp. pre diverzitu krajiny. Návšteva v oblasti Senných rybníkov, ako dôležitej oddychovej lokality pre migráciu sťahovavých vtákov, bola ukážkou využitia prírodného potenciálu územia.

free-pdf-icon-2616-thumb.png

správa z exkurzie

EXFG_2020_trasa.jpg
Exkurzia z fyzickej geografie 2019

V dňoch 19. – 24. mája 2019 sa tak ako po iné roky uskutočnila exkurzia z fyzickej geografie pre študentov 2. ročníka jednoodborového a medziodborového štúdia geografie. Študenti sa tak mohli oboznámiť s fyzicko-geografickými fenoménmi vyskytujúcimi sa na území Slovenska, a tak doplniť a upevniť vedomosti získané na prednáškach a cvičeniach. Počas exkurzie navštívili viaceré lokality dokumentujúce pestrú geologickú stavbu územia Slovenska (napr. granitoidy Tatier, vápence bradlového pásma, vápence Slovenského krasu, travertíny a i.). Priamo v teréne sa mohli zoznámiť s rôznymi morfoštruktúrnymi typmi reliéfu (bradlového pásma, na kryštaliniku, na vnútrokarpatskom flyši, na neogénnych sopečných horninách, krasovým a i.), ako aj morfoskulptúrnymi typmi reliéfu (napr. glaciálnym, riečnym, vzniknutým svahovou modeláciou), či klimatickými podmienkami. Oboznámili sa tiež s časťou hydrografickej siete Slovenska (hlavné európske rozvodie na Pustom Poli, rieky Poprad, Dunajec, sútok Váhu a Oravy, Turiec, Hron a i.), pôdami a rastlinstvom (horná hranica lesa, poznávanie základných druhov rastlín). Návšteva zosuvu pri Vavrišove, ktorý je spôsobený riekou Belá ich uviedol do problematiky prírodných hrozieb a rizík. Spestrením exkurzie bola tiež návšteva Harmaneckej jaskyne vo Veľkej Fatre, či baníckej obce Špania Dolina pri Banskej Bystrici. Etnografický charakter nadobudla exkurzia návštevou budovy jedného z troch prvých slovenských gymnázií v Kláštore pod Znievom, ako aj rodiska významného slovenského básnika Jána Kollára v Mošovciach. 

mapa_EXFG_2019.png
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
bottom of page