Compass & Map
Terénne cvičenia z fyzickej geografie

 

Exkurzia z fyzickej geografie sa realizuje v 2. ročníku bakalárskeho stupňa pre jednoodborový a medziodbodový študijný program. Cieľom exkurzie je upevnenie poznatkov z čiastkových fyzicko-geografických disciplín (geomorfológia, pedológia a pedogeografia, hydrológia a hydrogeografia, meteorológia a kllimageografia, biogeografia). Počas exkurzie z fyzickej geografie navštevujeme zaujímavé lokality hlavne na Slovensku.

Exkurzia z fyzickej geografie 2021

Na začiatku septembra sa uskutočnila exkurzia z fyzickej geografie v náhradnom termíne, keďže obmedzenia spojené s pandémiou by ju neumožnili absolvovať v dostatočnej miere v pôvodnom termíne. Netypická bola forma exkurzie, keďže sa uskutočnila prostredníctvom hromadnej dopravy, (väčšinou vlakom), a teda boli vybrané tie lokality, ktoré sú takouto dopravou jednoducho dostupné. Prvý deň sa uskutočnila terénna vychádzka na trase Spišské Tomášovce – Tomášovský výhľad – Prielom Hornádu – Letanovský Mlyn – Letanovce. Cieľom bolo priamo v teréne pozorovať krasové formy reliéfu s typickými fluviokrasovými dolinami, tiesňavami a inverznou vegetáciou. Druhý deň sme navštívili Šarišský hradný vrch ako príklad vulkanického reliéfu (vulkanické exoty). Tretí deň sme sa pohybovali v oblasti Slovenského krasu a absolvovali túru na trase Drienovecké kúpele – Drienovecká jaskyňa - Ladislavova vyvieračka – Moldava nad Bodvou. Vysvetlený bol geologický vývoj územia a predstavili sme si výrazne sa meniaci chemizmus krasových vôd. Posledný terénny deň sme navštívili pohorie Čierna hora. Absolvovali sme túru na trase Kysak – Kysacká jaskyňa – Jánošíkova bašta – Malá Lodina. Exkurziu sme vyhodnotili v online prostrední v piatok 10.9.2021, kde boli odprezentované všetky úlohy študentov za jednotlivé dni.

free-pdf-icon-2616-thumb.png

správa z exkurzie

243108436_397203471892146_2717958322605341723_n_edited.jpg
Exkurzia z fyzickej geografie 2020

Exkurzia z fyzickej geografie, ktorá sa uskutočnila v náhradnom termíne od 6. 9. 2020 do 11. 9. 2020 mala netradičný začiatok. Prvý deň bol venovaný neogénu Košickej kotliny a Východoslovenskej nížiny. V Košickej kotline boli prezentované fenomény zosuvov a ich vplyv na človeka. Po prechode cez Slanské sedlo, ako jedno zo sediel cez Slanské vrchy, bol zdôraznený význam sediel v súčasnosti a minulosti pre obchod a vedenie trás pre rôzne druhy dopravy. Na zástavke pri obci Hraň bol rozanalyzovaný problém subsidencie. Bol vysvetlený problém vzniku a formovania sa textúry riečnej siete, ako i vplyv človeka na jej zmenu. V osade Klin pri strede nad Bodrogom poslucháči navštívili najnižšie miesto Slovenska. Zástavka pri obci Svätuše bola venovaná hlavne objasneniu vzniku a formovania sa eolických sedimentov a ich pozícií v rámci nížiny, ako i príčin ich vzniku. Prechod cez
Latoricu umožnil študentom pochopiť význam rozsiahlejších mokradí pre biodiverzitu, resp. pre diverzitu krajiny. Návšteva v oblasti Senných rybníkov, ako dôležitej oddychovej lokality pre migráciu sťahovavých vtákov, bola ukážkou využitia prírodného potenciálu územia.

EXFG_2020_trasa.jpg
free-pdf-icon-2616-thumb.png

správa z exkurzie

Exkurzia z fyzickej geografie 2019

V dňoch 19. – 24. mája 2019 sa tak ako po iné roky uskutočnila exkurzia z fyzickej geografie pre študentov 2. ročníka jednoodborového a medziodborového štúdia geografie. Študenti sa tak mohli oboznámiť s fyzicko-geografickými fenoménmi vyskytujúcimi sa na území Slovenska, a tak doplniť a upevniť vedomosti získané na prednáškach a cvičeniach. Počas exkurzie navštívili viaceré lokality dokumentujúce pestrú geologickú stavbu územia Slovenska (napr. granitoidy Tatier, vápence bradlového pásma, vápence Slovenského krasu, travertíny a i.). Priamo v teréne sa mohli zoznámiť s rôznymi morfoštruktúrnymi typmi reliéfu (bradlového pásma, na kryštaliniku, na vnútrokarpatskom flyši, na neogénnych sopečných horninách, krasovým a i.), ako aj morfoskulptúrnymi typmi reliéfu (napr. glaciálnym, riečnym, vzniknutým svahovou modeláciou), či klimatickými podmienkami. Oboznámili sa tiež s časťou hydrografickej siete Slovenska (hlavné európske rozvodie na Pustom Poli, rieky Poprad, Dunajec, sútok Váhu a Oravy, Turiec, Hron a i.), pôdami a rastlinstvom (horná hranica lesa, poznávanie základných druhov rastlín). Návšteva zosuvu pri Vavrišove, ktorý je spôsobený riekou Belá ich uviedol do problematiky prírodných hrozieb a rizík. Spestrením exkurzie bola tiež návšteva Harmaneckej jaskyne vo Veľkej Fatre, či baníckej obce Špania Dolina pri Banskej Bystrici. Etnografický charakter nadobudla exkurzia návštevou budovy jedného z troch prvých slovenských gymnázií v Kláštore pod Znievom, ako aj rodiska významného slovenského básnika Jána Kollára v Mošovciach. 

mapa_EXFG_2019.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png

správa z exkurzie

Exkurzia z fyzickej geografie 2018

V dňoch 17. – 22. mája 2018 sa uskutočnila exkurzia z fyzickej geografie pre študentov 2. ročníka jednoodborového a medziodborového štúdia geografie. Študenti tak dostali možnosť oboznámiť sa s fyzicko-geografickými fenoménmi vyskytujúcimi sa na území Slovenska. Oboznámili sa s pestrou geologickou stavbou územia Slovenska (napr. granitoidy Tatier a Nízkych Tatier, vápence bradlového pásma, vápence Slovenského krasu, travertíny, spraše a i.), morfoštruktúrnymi typmi reliéfu (bradlového pásma, na kryštaliniku, na vnútrokarpatskom flyši, na neogénnych sopečných horninách, krasovým a i.), morfoskulptúrnymi typmi reliéfu (glaciálnym, periglaciálnym, riečnym, vzniknutým svahovou modeláciou), klimatickými podmienkami, vodstvom (hlavné európske rozvodie na Pustom Poli, rieky Poprad, Dunajec, Váh, Orava, Blh a i.), pôdami a rastlinstvom (horná hranica lesa, poznávanie základných druhov rastlín). Zoznámili sa tiež s problematikou prírodných hrozieb a rizík (zosuv pri Vavrišove spôsobený riekou Belá). Navštívili aj rašelinisko na Belianskych lúkach pri Spišskej Belej. Prínosom nielen pre študentov kombinácie Sj-G boli návštevy rodných obcí významných slovenských básnikov a spisovateľov (Ján Botto - Vyšný Skálnik, Ľudovít Kubáni - Horné Zahorany, Ivan Krasko - Lukovištia) či Hviezdoslavovej horárne pod Babou horou (expozícia Hájnikovej ženy
a života a diela Mila Urbana), čím exkurzia nadobudla aj etnografický charakter.

EXFG_2018_trasa.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png

správa z exkurzie