2. kolo výberu tém bakalárskych prác

Výsledky 1. kola výberu tém bakalárskych prác pre ak. rok 2022/2023 Témy bakalárskych prác (2. kolo) pre akademický rok 2022/2023 spolu s anotáciami sú vypísané na stránke Ústavu geografie v sekcií Bakalárske štúdium, resp. nižšie.​ Oddelenie humánnej a regionálnej geografie Oddelenie fyzickej geografie Oddelenie geoinformatiky​​ Študent po výbere témy vyplní prihlasovací formulár (nižšie), v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a študijný program. Prihlasovanie v 2. kole bude trvať do 1. 4. 2022, jeho výsledky budú uvedené na stránke ÚGE.​ Humánna a regionálna geografia Fyzická geografia Geoinformatika​​ V prípade záujmu môže študent vypísanú tému s vedúcim bakalárskej práce vopred prediskutovať v čase konzultačných hodín vedúceho. Ak má študent vlastnú predstavu o téme práce, ktorá nekorešponduje so žiadnou z vypísaných tém, môže s ňou osloviť potenciálneho vedúceho, s ktorým relevantnosť témy prediskutujú a v prípade dohody vedúci túto tému vypíše v AISe. Vedúci bakalárskej práce po výbere študenta na tému práce ho v AISe priradí k zadaniu bakalárskej práce, čo je zároveň informácia pre prípadných ďalších záujemcov, že téma je už obsadená.​​ V prípade, že sa študent hlásil na tému, na ktorú školiteľ zapísal iného študenta, môže sa prihlásiť na iné témy, ktoré sú voľné.

2. kolo výberu tém bakalárskych prác