top of page
  • ivanafedurcokociso

Využitie Geoportálu KSK vo výučbe na Ústave geografie PF UPJŠ


Jedným z výsledkov spolupráce medzi Košickým samosprávnymi krajom a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je využitie Geoportálu KSK vo výučbe na Ústave geografie PF UPJŠ. V rámci cvičení z predmetu Informačné systémy o území vyučovaného na Ústave geografie sa študenti vzdelávali v oblasti GIS nástrojov pre tvorbu WebGISu s cieľom vytvorenia vlastnej mapovej aplikácie. Pre tieto účely bol využitý Geoportál KSK a jeho komponenty, ktorého infraštruktúra je založená na otvorenej platforme geOrchestra, čo umožnilo študentom zoznámiť sa so základnými postupmi vytvárania mapovej aplikácie, a to od prípravy dát až po ich vizualizáciu.


Vďaka možnosti využitia Geoportálu KSK vo výučbe mohli študenti nadobudnúť mnoho praktických zručností pri spracovaní geografických dát a tvorbe mapových aplikácií. Aj táto skúsenosť len potvrdzuje dôležitosť spolupráce samosprávy s univerzitou. Študenti Ústavu geografie UPJŠ si mohli vyskúšať praktické činnosti na existujúcej WebGIS platforme Košického samosprávneho kraja a zároveň ich práca ma pridanú hodnotu v podobe 6 nových mapových aplikácii na Geoportáli kraja v prostredí mviewer.Mapové aplikácie vytvorené študentmi Ústavu geografie:


1. Železnice v KSK (intenzita železničnej dopravy, maximálna dovolená rýchlosť,…)


2. Početnosť vozidiel v KSK (štatistika početnosti vozidiel vlastnenými osobami podľa kategórii na okresy)


3. Rastlinstvo a živočíšstvo (mapové kompozície z oblasti biogeografie za KSK)


4. Podzemné vody (koncentrácia chemických prvkov v podzemných vodách na území KSK)6. Environmentálne záťaže v KSK (geofyzika environmentálnych záťaží, dávková rýchlosť gama žiarenia, radónové riziko)


48 views0 comments

Comentarios


bottom of page