top of page
  • Writer's pictureJán Šašak

Terénne cvičenia z predmetu Metódy fyzickogeografického výskumu

V dňoch 19. – 21. 10. 2023 sa študenti 3. ročníka jednoodborového štúdia geografie zúčastnili terénnej časti výučby predmetu Metódy fyzickogeografického výskumu pod vedením Dr. Gessert, Dr. Sládeka a Dr. Šupinského. Terénne cvičenia sa uskutočnili v Slovenskom krase, konkrétne v Hájskej doline oddeľujúcej Jasovskú od Zádielskej planiny. Zmapovaný bol Hájsky potok od vstupu do obce Hačava cez obec Háj až po obec Turňa nad Bodvou, kde boli pozorované úniky vody do podzemia. Hájsky potok je zaujímavý tým, že vytvára penovcové vodopády a kaskády, vďaka čomu predstavuje vhodné miesto na výskum krasových procesov.

V rámci cvičení sa študenti oboznámili s metódami merania prietoku na vodnom toku (Hájsky potok), ako aj so spôsobmi merania základných fyzikálno-chemických parametrov vody (teplota, ph, konduktivita, celkové množstvo rozpustených pevných látok, obsah kyslíka a oxidu uhličitého a i.), ktoré majú vplyv na proces krasovatenia, resp. sú ním ovplyvnené. Odobrali tiež vzorky vody na následné analýzy v laboratóriách PF UPJŠ. Ďalšou metódou bolo určovanie geomorfologickej odolnosti hornín pomocou Schmidt hammer testu. Využité boli tiež geopriestorové technológie, a to pozemné laserové skenovanie, ako aj GPS na určovanie polohy. Veríme, že pre študentov boli terénne cvičenia prínosom a nadobudnuté vedomosti využijú v praxi.


Spoločná fotografia pred začatím terénneho cvičenia dokumentuje aj nepriaznivé počasie v prvý deň (foto: A. Gessert)


Budovanie hydrologického merného profilu v hornej časti Hájskeho potoka (foto: A. Gessert)


Budovanie hydrologického merného profilu v strednej časti Hájskeho potoka (foto: A. Gessert)


Stanovenie alkalinity, obsahu vápnika a množstva CO2 vo vode (foto: I. Sládek)


Určovanie polohy pomocou GNSS (foto: I. Sládek)


Merania základných fyzikálno-chemických parametrov vody (vľavo) a obsahu CO2 vo vzduchu (vpravo) (foto: A. Gessert)


Večerná starostlivosť o prístroje a katalogizácia odobraných vzoriek vody (foto: A. Gessert)


Správu vypracoval: I. Sládek
30 views

Recent Posts

bottom of page