top of page
  • Writer's pictureJán Šašak

Nové bezpilotné technológie vo vede a výučbe na Ústave geografie

V rámci Týždňa vedy a techniky 2022 Vás pozývame na prednášku doc. RNDr. Jána Kaňuka, PhD. a Mgr. Jána Šašaka, PhD. (ÚGE PF UPJŠ v Košiciach), na ktorej bude prezentovaný špeciálne upravený letecký systém pre umiestnenie LiDAR-u a hypersprektrálnej kamery. Zároveň zhodnotíme rozdiely medzi vybranými platformami z hľadiska kvality dát, nárokov na bezpečnosť letu, prevádzku a vykonávanie letových kampaní, čo zásadným spôsobom indikuje oblasti ich použitia.


Dátum a čas: 9. 11. 2022 o 10:00 hod.

Miesto konania: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2L45

Viac informácií na: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre

66 views

Recent Posts

bottom of page