top of page
  • Writer's pictureJán Šašak

Návrh funkčnej regionalizácie Slovenska ako rámec pre optimalizáciu výkonu štátnej správy

Pozývame Vás na prednášku Mgr. Martina Švedu, PhD., Mgr. Jána Výbošťoka, PhD. a Mgr. Michaly Sládekovej Madajovej, PhD. (PriF UK v Bratislave, Geografický ústav SAV), na ktorej bude prezentovaný výsledok účelovej optimalizácie funkčnej regionalizácie Slovenska

s využitím aktuálnych údajov o dennom pohybe obyvateľstva za prácou zo sčítania obyvateľstva 2021.


Primárna vizualizácia denných tokov dochádzky za prácou podľa sčítania 2021


Dátum a čas: 23. 11. 2022 o 10:30 hod.

Miesto konania: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2P10

Viac informácií na: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre

124 views

Recent Posts

bottom of page