top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Krajské kolo Geografickej olympiády

Krajské kolá GO sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:


Kategórie A, B, Z - 1. 4. 2022 (online) - VÝSLEDKY

Kategórie E, F - 22. 4. 2022 (prezenčne)


Krajské kolá zabezpečuje príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja alebo ním poverené školy alebo CVČ. Podrobné informácie nájdete na tomto odkaze.


Termín odovzdania prác na krajské kolo GO v kategóriách A a B je 23. marec 2022.


Práce alebo postery spolu s abstraktom posielajte mailom na adresu marian.kulla@upjs.sk. Neposielajú sa v tlačenej podobe!Usmernenie ku krajským kolám Geografickej olympiády pre kat. E, F (ZŠ a OG)

1) Termín súťažného kola: piatok 22. 4. 2022


2) Obsah súťaže: V školskom roku 2021/2022 budú krajské kolá GO obsahovať test, ktorý bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť súťaže sa skladá z otázok monotematickej a teoretickej časti (20 b. + 40 b.). Pri ich vypracovaní NIE JE DOVOLENÉ používať atlasy. Celkový možný počet dosiahnutých bodov za prvú časť je 60 b. Čas na vypracovanie prvej časti testu je 45 min. Druhá časť testu sa skladá z otázok praktickej časti, ktoré súťažiaci vypracujú s pomocou odporúčaných atlasov a ostatných pomôcok uvedených v Metodicko-organizačných pokynoch. Celkový možný počet dosiahnutých bodov za druhú časť je 40 b. Časť na vypracovanie druhej časti testu je 60 min. Spolu môže súťažiaci dosiahnuť maximálny počet 100 b. Úspešným riešiteľom krajského kola sa stane súťažiaci, ktorý získa celkovo aspoň 75 bodov.


3) Na krajskom kole GO sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na prvých troch miestach v kategóriách E a F, boli úspešní riešitelia a ktorí budú vopred zaregistrovaní prostredníctvom EduPage.


4) Organizátor krajského kola si vyhradzuje právo stanoviť nižší počet postupujúcich s prihliadnutím na svoje organizačné možnosti.


5) Registrácia: Škola (poverený učiteľ) registruje žiaka do 15. 4. 2022:


a) Škola registruje žiaka priamo z výsledkovej listiny okresného kola. Návod k registrácii žiakov cez výsledkovú listinu. Žiakom bude automaticky vygenerovaný prístupový kód, ktorý nie je potrebný, nakoľko sa krajské kolo koná prezenčnou formou.


b) Ak škola EduPage nepoužíva:


Po negatívnych skúsenostiach s registráciou žiakov cez externý webový formulár v minulom školskom roku sa firma aSc rozhodla poskytnúť základnú verziu EduPage s modulom Súťaže ZADARMO aj tým školám, ktoré EduPage nepoužívajú. Okrem registrácie žiakov budú môcť školy využívať EduPage aj na prezeranie výsledkových listín, prihlasovanie žiakov do vyšších kôl a podobne. Ohľadom vytvorenia EduPage stránky napíšte na adresu sutaze@asc.sk. Obratom dostanete informácie o tom, ako ďalej postupovať pri registrácii žiakov.


Registrácia bude spustená pred termínom súťažného kola a bude sprístupnená do 15. 4. 2022


6) Miesto konania: Miesto konania súťaže upresní organizátor krajského kola v pozvánke na krajské kolo, ktorá bude po ukončení registrácie súťažiacim zaslaná e-mailom na adresu zadanú pri registrácii.


7) Forma súťaže: prezenčná forma

Všetci súťažiaci vypracujú test v slovenskom jazyku. Súťažiaci budú mať na požiadanie možnosť prečítať si zadanie úlohy v maďarskom jazyku.


8) Za vyhodnotenie testu zodpovedá príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja alebo ním poverené školy alebo CVČ.


9) Výsledkové listiny budú sprístupnené jednotlivým školám v platforme EduPage, ak ju škola používa, alebo budú zaslané na e-mail učiteľovi, ktorý žiakov do súťaže registroval cez web registráciu, pokiaľ škola EduPage nevyužíva. Prosíme o trpezlivosť pri čakaní na zverejnenie výsledkových listín.


10) Podrobnejšie informácie ohľadom organizácie krajského kola Geografickej olympiády súťažiaci príjmu prostredníctvom e-mailu od organizátora krajského kola.


Usmernenie aktualizované ku dňu 9. 3. 2022


Viac informácií na stiahnutie:

Usmernenie ku krajským kolám Geografickej olympiády
.pdf
Download PDF • 467KB

Ceny pre súťažiacich a pedagógov

1. miesto - najúspešnejší riešiteľ/riešiteľka Geografickej olympiády v ročníku 2021/2022 sa zúčastní na expedícii Maldivy 2023.


2. miesto - druhý/á v poradí pôjde v roku 2023 na Island.


3. miesto - tretia cena bude exkurzia na Plitvické jazerá na jeseň roku 2022


Viac informácií na stiahnutie:

Ceny GO 2022 L-50
.pdf
Download PDF • 176KB

83 views0 comments

Comments


bottom of page