top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

50.ročník Geografickej olympiády

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 7 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Podrobnejšie informácie nájdete tu (pre učiteľov) a tu (pre žiakov).


Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a žiaci zo základných škôl Geografickej olympiády strednej, južnej a juhovýchodnej Európy (GO).
Pokyny k súťaži Geografickej olympiády (GO) v kategórii Z pre stredné školy 2022

Školské kolo GO Z tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.

Súťaží sa online na internete. Každý súťažiaci dostane zadanie osobne na mailovú adresu, ktorú uvedie v registračnom formulári.

Úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna alebo na doplnenie krátkej odpovede. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.


O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

1) počet správne zodpovedaných otázok,

2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.

Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.

Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.


Účasť v súťaži

Jednotlivci, žiaci stredných škôl a 8-ročných gymnázií a môžu sa jej zúčastniť aj žiaci 5.-9. ročníka ZŠ.


Organizácia

Školské kolo bude v roku 2022 prebiehať 18. 2. 2022 v piatok od 14.00 do 15.00. Zaregistrovať sa možno vyplnením formulára.
Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 18. 2. o 19.00 a výsledky súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 25. 2. 2022 (do 10.00) na stránke IUVENTy, na stránke https://www.zmaturuj.com, FB Geografická olympiáda aj na stránke www.regionalnageografia.sk


Do krajského kola postupujú všetci súťažiaci, ktorí získajú 20 a viac bodov.

Krajské kolo GO v kategóriách A, B, Z sa uskutoční 1. 4. 2022 online formou. Pokyny pre kategórie A, B, Z budú zverejnené do 15. 3. 2022.


Viac informácií na stiahnutie:

Geografická olympiáda 2022 - organizačné pokyny A, B, Z (1)
.pdf
Download PDF • 83KB

Ceny pre súťažiacich a pedagógov

1. miesto - najúspešnejší riešiteľ/riešiteľka Geografickej olympiády v ročníku 2021/2022 sa zúčastní na expedícii Maldivy 2023.


2. miesto - druhý/á v poradí pôjde v roku 2023 na Island.


3. miesto - tretia cena bude exkurzia na Plitvické jazerá na jeseň roku 2022


Viac informácií na stiahnutie:

Ceny GO 2022 L-50
.pdf
Download PDF • 176KB


89 views

Recent Posts

bottom of page