top of page
geokarto2020.jpg
GeoKarto 2020
Anchor 1

O KONFERENCII

Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami a je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie a ich aplikačnej praxi. V roku 2020 sa konferencia GeoKARTO 2020 organizovala v Košiciach v spolupráci s Ústavom geografie, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiach.

 

Miesto konania:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 54 Košice

 

KONTAKTNÉ OSOBY

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD., jan.kanuk@upjs.sk
Ing. Róbert Fencík, PhD., robert.fencik@stuba.sk

TEMATICKÉ OKRUHY


1.     Metavedné a organizačné otázky kartografie, geoinformatiky a geodézie
2.    Mapovanie a zber dát pre GIS
3.    Geovizualizácia a publikovanie máp na internete
4.    T
vorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
5.    Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
6.    Geopriestorové analýzy a modelovanie
7.    Webové a mobilné aplikácie
8.    Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
9.    Informačné systémy o území a kataster
10.  Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
11.   Segmentácia DMR a geovedné aplikácie 

Anchor 2
Anchor 3

ODBORNÍ GARANTI A ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Odborní garanti:
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PF UPJŠ Košice)
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. (PF UPJŠ  Košice)
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (GgÚ SAV Bratislava)
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PriF UK Bratislava)
prof. Ing.  Ján Tuček, PhD. (LF TU Zvolen)

 

Organizačný výbor:
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (PF UPJŠ)
Mgr. Marián Kulla, PhD. (PF UPJŠ)
Mgr. Ladislav Novotný, PhD. (PF UPJŠ)
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava)
Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)

Anchor 4
bottom of page