top of page
shutterstock_397853056.jpg
Geografická olympiáda

 

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 9 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a žiaci zo základných škôl National Geographic World Championship (NGWC).

Pri Ústave geografie je zriadená krajská komisia GO pre Košický kraj.

Predsedníčka krajskej komisie GO:     RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD. 
Podpredseda krajskej komisie GO:    Mgr. Marián KULLA, PhD.

Výsledky krajského kola Geografickej olympiády pre stredné školy v Košickom kraji v kategórii A, B a Z
v školskom roku 2021/2022 nájdete tu.

 

Výsledky krajského kola Geografickej olympiády pre základné školy v Košickom kraji v kategórii E a F
v školskom roku 2021/2022 nájdete tu.

Príručku k písaniu písomnej práce na geografickú olympiádu nájdete tu.

Termín odovzdania prác na krajské kolo GO v kategóriách A a B je 23.marec 2022

Práce alebo postery spolu s abstraktom posielajte mailom na adresu marian.kulla@upjs.sk

Neposielajú sa v tlačenej podobe! 

Krajské kolá GO sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

 

Kategórie A, B, Z - 1. 4. 2022 (online) - aktualizované pokyny

Kategórie E, F - 22. 4. 2022 (prezenčne)

Aktuálne informácie o geografickej olympiáde - Iuventa

Geografická olympiáda pre ZŠ - 2021/2022 - základné usmernenia

bottom of page