top of page
banner1.jpg
ENEUM
Zlepšenie kurikula diaľkového prieskumu Zeme so zameraním na ESA senzory
Anchor 1

O projekte

Ciele: Cieľom projektu (ENEUM: 4000140187/23/NL/SC/rp) je vytvoriť dva nové akademické predmety s kompletnými sylabami a študijnými materiálmi, ktoré zlepšia znalosti a zručnosti študentov v oblasti diaľkového prieskumu Zeme a produktov a dát senzorov ESA. Novými predmetmi sú: „Aplikácie diaľkového prieskumu Zeme (pre študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa a študentov 1. ročníka magisterského stupňa) a predmet Radarový diaľkový prieskum Zeme (pre študentov 1. ročníka magisterského stupňa). Projekt by mal tiež zvýšiť povedomie o aktivitách diaľkového prieskumu Zeme a ESA na Slovensku a prispieť k výchove skúsených používateľov produktov ESA na Slovensku a v EÚ.

Prínos: Hlavný prínos projektu možno identifikovať v oblasti: (i) zlepšenia vedomostí a zručností vysokoškolských študentov v technológiách, metódach a dátach diaľkového prieskumu Zeme a nástrojov, ktoré poskytuje ESA, (ii) podpory potenciálnych používateľov diaľkového prieskumu Zeme a vesmírnych technológií, (iii) podpory voľného a otvoreného prístupu k satelitným údajom a softvéru a (iv) zlepšenia povedomia verejnosti o aplikáciách diaľkového prieskumu Zeme a produktoch ESA.

 

Rozpočet: 53,185 EUR

Anchor 4

Riešiteľský kolektív

prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.

projektový manažér, líder pracovnej oblasti, učiteľ

unnamed_edited.jpg
doc_edited.jpg

doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.

der pracovnej oblasti, učiteľ

Mgr. Katarína ONAČILLOVÁ, PhD.

der pracovnej oblasti, učiteľ

Mgr. Ján ŠAŠAK, PhD.

učiteľ

doc. RNDr. Ján KAŇUK, PhD.

učiteľ

Anchor 2

Aktivity

V rámci Dňa otvorených dverí fakulty sme prezentovali naše zameranie na aplikácie dát z družíc ESA

Naša fakulta otvorila širokej verejnosti svoje dvere 1. februára 2024. Najmä študenti stredných škôl sa na Ústave geografie mohli oboznámiť s významom observácie Zeme z vesmíru a s predmetmi, ktoré sa v rámci štúdia zameriavajú na družicový diaľkový prieskum.

dod.jpg

Stredoškolákov sme zaškolili do aplikácií ESA senzorov

V januári 2024 nás opakovane navštívili študenti Gymnázia Šrobárova, ktorí s nami absolvovali školenie na online spracovanie družicových dát Sentinel 1 a 2 pomocou Sentinel Hub.

Hydrologické meranie pomocou Sentinelu 3

V rámci predmetu Radarový diaľkový prieskum Zeme realizovali pozvaní hostia z Univerzity vo Wroclawi prednášku a cvičenie o monitorovaní hladiny riek pomocou Sentinelu 3. Výučbu zabezpečili prof. Tomasz Niedzielsky a jeho doktorand Michal Halicky.

halicky.jpg

Monitoring zemetrasení radarovou misiou Sentinel 1

Dňa 13. Decembra 2023 sme v rámci predmetu Radarový diaľkový prieskum Zeme realizovali prednášku a cvičenie pozvaného hosťa doc. Juraja Papča zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Témou bol monitoring zemetrasení pomocou SAR interferometrie.

papco.jpg

Diaľkový prieskum Zeme aj pre stredné školy

Na veľtrhu vzdelávania Proeduco sme 7. decembra 2023 prezentovali význam diaľkového pozorovania Zeme z vesmíru pre stredoškolákov.

proeduco.png

Geologička zo Sardínie prednášala o mapovaní lesných požiarov

V novembri 2023 privítal Ústav geografie UPJŠ významnú hostku, prof. Mariu Teresu Melis z Università degli Studi di Cagliari, v rámci projektu ESA ENEUM. Jej prednášky obohatili študentov o poznatky v monitorovaní lesných požiarov pomocou dát z ESA a informačného systému EFFIS. Študenti mali tiež príležitosť prakticky spracovať multispektrálne družicové dáta Sentinel-2 a analyzovať dôsledky požiarov na zasiahnuté územie. Táto spolupráca zvýrazňuje dôležitosť medzinárodných vzdelávacích projektov a skutočného vplyvu, ktorý môžu mať na prax študentov geografie.

titi.jpg

Ako podnikať vo vesmírnom priemysle?

8. novembra 2023 sme diskutovali so zástupcom Slovenskej vesmírnej kancelárie Denisom Sedlákom o možnostiach zakladania start-upov a firiem zameraných na space-industry.

Prednáška v rámci Európskej noci výskumníkov 2023

Michal Gallay v rámci Európskej noci výskumníkov 29.9.2023 v prednáške pre verejnosť predstavil obrazovú spektrometriu ako kľúč k odhaleniu neviditeľných aspektov zemského povrchu. Táto technológia umožňuje identifikovať skryté vlastnosti zemského povrchu, čím výrazne prispieva k pokroku v geografickom výskume a ochrane životného prostredia.

Odštartovali sme výučbu predmetov v rámci projektu ENEUM

Od septembra 2023 sme v zimnom semestri začali výučbu nových predmetov Aplikácie diaľkového prieskumu Zeme a Radarový diaľkový prieskum Zeme. Tvorbu obsahu predmetov podporuje Európska vesmírna agentúra (ESA) v rámci riešenia projektu ENEUM na UPJŠ v Košiciach. Predmety si spolu zapísalo 30 študentov, ktorých obohatí aj výučba pozvaných hostí.

Pozorovanie Zeme z vesmíru na oslavách výročia našej fakulty

V rámci osláv 60. výročia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sme 26.mája 2023 v interaktívnom stánku s virtuálnou realitou ukázali mladým hosťom Zem z vesmíru a v prednáške predstavili ako vyzerajú Košice z družice.

 

vedou_zabi_nudu.png

Kalibrácia a validácia údajov Sentinel2/PRISMA pomocou UAV lidarového a hyperspektrálneho skenovania

Európska vesmírna agentúra (ESA) realizuje hyperspektrálne vesmírne misie na rozoznávanie materiálov na Zemi, ktoré sa dajú využiť v oblasti potravinovej bezpečnosti, biodiverzity alebo zmierňovania klimatických zmien. Pozemné merania odrazivosti presne kalibrujú vesmírne senzory. Na takúto kalibráciu bolo vybrané občasne vysychajúce jazero Sal'e Porcus na Sardínii. Na tomto mieste sa 25 mladých vedcov zapojilo do leteckého mapovania jazera pre spektrálnu, geologickú a topografickú charakteristiku územia v extrémnych podmienkach, pričom v júli 2023 zozbierali viac ako 300 GB geopriestorových spektrálnych údajov.

UGE-Sardinia-2023-onacilloava-vyucba-7.jpg
esa.jpg
bottom of page