top of page
Graduation Handshake
Bakalárske štúdium (Bc.)

Na bakalárskom stupni je možné študovať jednoodborový študijný program Geografia a medziodborový študijný program Geografia s ďalším predmetom (podľa ponuky). Štúdium na bakalárskom stupni je viac všeobecné a ponúka študentom možnosť oboznámiť sa s čiastkovými geografickými disciplínami.

Medziodborové štúdium je určené primárne pre študentov, ktorí sa chcú profilovať na magisterskom stupni ako učitelia geografie (v kombinácii s ďalším predmetom). Medziodborové štúdium však umožňuje študentom aj možnosť pokračovať na magisterskom stupni v jednoodborovom štúdiu geografie (resp. druhého predmetu
z kombinácie).

GEOGRAFIA
A GEOINFORMATIKA

Študijný odbor

Vedy o Zemi

GEOGRAFIA

medziodborové štúdium

Študijný odbor

Vedy o Zemi

Informácie pre študentov

 

Výsledky výberu tém Bc. prác - 1. kolo
Prihlasovanie v 1. kole výberu Bc. prác končí 8. 3. 2024
Pokyny k prihlasovaniu sa na bakalársku prácu na Ústave geografie v akademickom roku 2024/2025

 

 • Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2024/2025 spolu s anotáciami (2. kolo výberu).

 • Študent po výbere témy vyplní prihlasovací formulár (nižšie), v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a študijný program. Prihlasovanie v 2. kole výberu bude trvať do 22. 3. 2024, jeho výsledky budú uvedené na stránke ÚGE.

 • V prípade záujmu môže študent vypísanú tému s vedúcim bakalárskej práce vopred prediskutovať v čase konzultačných hodín vedúceho. Ak má študent vlastnú predstavu o téme práce, ktorá nekorešponduje so žiadnou z vypísaných tém, môže s ňou osloviť potenciálneho vedúceho, s ktorým relevantnosť témy prediskutujú a v prípade dohody vedúci túto tému vypíše v AISe.​

 • V prvom kole výberu tém sa študent hlási len na jednu tému, v ďalších kolách výberu si môže zvoliť max. 3 témy.​

 • Vedúci bakalárskej práce po výbere študenta na tému práce ho v AISe priradí k zadaniu bakalárskej práce, čo je zároveň informácia pre prípadných ďalších záujemcov, že téma je už obsadená.

 • V prípade, že sa študent hlásil na tému, na ktorú školiteľ zapísal iného študenta, môže sa prihlásiť na iné témy, ktoré sú voľné. Termín 2. kola výberu bude zverejnený priebežne. 

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác a prihlasovaniu na štátne skúšky 2023/2024

 

 • študent je povinný skontrolovať si zadanie bakalárskej práce v AIS (tému, literatúru a ciele bakalárskej práce) a či je zadanie schválené riaditeľom ÚGE – zadanie musí byť schválené najneskôr 7 dní pred odovzdaním práce. Bez schválenia zadania riaditeľom ústavu nie je možné bakalársku prácu nahrať do AISu. 
   

 • pred nahratím práce do AISu je študent povinný zaslať definitívnu verziu vedúcemu práce na kontrolu. Ak práca má vyhovujúcu úroveň, vedúci práce dá súhlas na nahratie práce do AISu. Pokiaľ usúdi, že práca nespĺňa minimálne kritériá kvality a hodnotil by ju známkou FX, oznámi to študentovi a navrhne ďalšie úpravy, resp. odovzdanie práce v neskoršom termíne. Pokiaľ študent nesúhlasí s týmto hodnotením, má právo prácu obhajovať pred štátnicovou komisiou, avšak s vedomím, že práca dostane hodnotenie FX od vedúceho práce.
   

 • záverečná práca sa odovzdáva iba v elektronickej podobe.
   

 • prácu je potrebné vložiť do systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je uvedené v Smernici dekana k realizácii Študijného poriadku. 

  • ak sa chce zúčastniť termínu BŠS v termíne jún – do 18. 5. 2024 (pozor!!! pre študentov FF UPJŠ platí termín
   28. 4. 2024 do 12,00 h., ktorý je jediným termínom odovzdania Bc. práce)

  • ak sa chce zúčastniť termínu BŠS v termíne august – do 30. 6. 2024 (neplatí pre FF UPJŠ!!!)

 • študent sa môže zúčastniť BŠS v júni iba vtedy, ak má do 31. 5. 2024 (študenti FF UPJŠ tiež do 31. 5. 2024) udelené hodnotenie zo všetkých predmetov a najneskôr do tohto dátumu je povinný sa prihlásiť na BŠS v systéme AIS

 • študent sa môže zúčastniť BŠS v auguste iba vtedy, ak má do 30. 6. 2024 udelené hodnotenie zo všetkých predmetov a najneskôr do tohto dátumu je povinný sa prihlásiť na BŠS v systéme AIS

free-pdf-icon-2616-thumb.png
5968528.png
5968528.png
5968528.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
bottom of page