top of page
shutterstock_174265457.jpg
Študentská vedecká konferencia (ŠVK)
Celoslovenské kolo Študentskej vedeckej konferencie z geografie 2024

 

Výsledky:

1. miesto: Max Timothy Martin (Ústav geografie, PF UPJŠ Košice)

Téma práce: Určenie druhového zloženia vegetácie z hyperspektrálnych dát metódami strojového učenia

2. miesto: Denisa Jacková (Ústav geografie, PF UPJŠ Košice)

Téma práce: Budúcnosť vysokoškolského vzdelávania v kontexte zmenšujúcej sa študentskej populácie: modelovanie na území Košíc a Bratislavy

3. miesto: Tomáš Šuvada (Katedra geografie a geológie, FPV UMB Banská Bystrica)

Téma práce: Hodnotenie cykloturistickej siete v regióne Turiec

 

Odborná komisia:

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. Ústav geografie, PF UPJŠ Košice

prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FPVaI UKF Nitra

doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD. Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, PF UK Bratislava

RNDr. Štefan Koco, PhD. Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, FHPV PU Prešov

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. Katedra geografie a geológie, FPV UMB Banská Bystrica

Prezentácia príspevkov:

​Predložené príspevky účastníci štandardne prezentujú formou konferenčnej prezentácie, k dispozícii bude dataprojektor. Požiadavky na ďalšie pomôcky je potrebné vopred prediskutovať s organizátormi podujatia. Prezentácie majú mať do 10 minút, po každej prezentácii nasleduje diskusia – 10 minút, do ktorej sa môžu zapojiť aj ďalší účastníci a verejnosť.

 

Podrobný program podujatia

Ceny:

Traja najlepší súťažiaci získajú:

 1. miesto – 300 Eur

 2. miesto – 200 Eur

 3. miesto – 100 Eur

 

Podujatie podporili:

Photomap, s.r.o.

podpora.JPG
ŠVK
Študentská vedecká konferencia (ŠVK)

 

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu. Túto súťaž pre Prírodovedeckú fakultu vyhlasuje dekan Prírodovedeckej fakulty. Študentská vedecká konferencia sa organizuje v rámci Prírodovedných dní v apríli.


Na Ústave geografie sa tejto súťaže môžu zúčastniť študenti bakalárskeho a magisterského stupňa študujúci jednoodborové
i medziodborové štúdium geografie. Po otvorení konferencie prebieha na Ústave geografie prezentácia študentských vedeckých a odborných prác v tematických sekciách podľa počtu prihlásených prác (fyzická geografia, geoinformatika, humánna a regionálna geografia) a konferencia končí slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení.


Toto podujatie je pre študentov vynikajúcou príležitosťou prezentovať svoju odbornú a vedeckú činnosť presahujúcu rámec bežných študijných povinností. Je zároveň výbornou príležitosťou vyskúšať si účasť na odbornej, resp. vedeckej konferencii na domácej pôjde, vycibriť si písomný prejav i prezentačné schopnosti, a tým si vytvoriť predpoklad pre publikačnú činnosť
v budúcnosti, napríklad pre budúce doktorandské štúdium.

 

Príspevky

Odporúčanou formou príspevku je vedecký, resp. konferenčný článok. Príspevky môžu byť napísané v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaný rozsah štandardného príspevku je 15 – 20 normostrán (min. 6 – 10 normostrán, podľa šablóny). Vybrané študentské práce môžu byť  hodnotiacou komisiou odporúčané na ďalšie publikovanie.
Šablónu príspevku ŠVK nájdete tu.

Prezentácia a hodnotenie príspevkov

Predložené príspevky účastníci štandardne prezentujú formou konferenčnej prezentácie, k dispozícii v každej sekcii je dataprojektor, požiadavky na ďalšie pomôcky je potrebné vopred prediskutovať s pracovníkmi Ústavu geografie. Prezentácie majú mať do 10 minút, po každej prezentácii nasleduje diskusia, do ktorej sa môžu zapojiť aj ďalší účastníci a verejnosť.

Študentská vedecká konferencia 2024 na PF UPJŠ v Košiciach

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2024 vyhlasujeme fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2023/2024 v odboroch:
Biológia, Environmentálna ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika.

 

Fakultné kolo sa uskutoční formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2024) v STREDU, 17. apríla 2024. 

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

06. 03. 2024
Vyhlásenie sekcií Študentskej vedeckej konferencie 2024

do 10. 04. 2023, 10:04 h

 • elektronická registrácia účastníka ŠVK cez https://lms.upjs.sk, kurz SVK2024 

 • odovzdanie abstraktu pripravovaného príspevku do príslušnej sekcie ŠVK

do 14. 04. 2024, 23:59 h

 • odovzdanie súťažných prác v elektronickej verzii (pdf súbor) do príslušnej sekcie ŠVK

17. 04. 2024

 

 • 08:00 h     

  • otvorenie ŠVK v posluchárni SA1A1, Park Angelinum 9

  • otvorenie ŠVK v aule prof. Prasličku, RBA05, Šrobárova 2

 • 08:30 h - 13:00 h    

  • prezentácia súťažných prác v jednotlivých sekciách, miestnosť P13

 • 17:00 h

  • vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien, aula prof. Prasličku, RBA05

 • 17:30 h                    

  • ŠTRK – študentská recesistická konferencia, aula prof. Prasličku, RBA05
    

Detailnejšie informácie pre ročník 2024 nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty, pozornosť je treba obzvlášť
venovať Harmonogramu ŠVK.

Výsledky ŠVK 2024 na PF UPJŠ v Košiciach

Sekcia: GEOGRAFIA A GEOINFORMATIKA

1. miesto: Bc. Denisa Jacková 2BGm

Budúcnosť vysokoškolského vzdelávania v kontexte zmenšujúcej sa študentskej populácie: modelovanie na území Košíc a Bratislavy

ved. učiteľ: RNDr. Janetta Nestorová -Dická, PhD.

 

2. miesto: Bc. Max Timothy Martin, 2GGIm

Určenie druhového zloženia vegetácie z hyperspektrálnych dát metódami strojového učenia
ved. učiteľ: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

 

3. miesto: Bc. Ľubomíra Riľáková, 2MGmu

Zmeny v priestorovej diferenciácii chovu hovädzieho dobytka na Slovensku

ved. učiteľ: Mgr. Marián Kulla, PhD.

bottom of page