shutterstock_174265457.jpg
Študentská vedecká konferencia (ŠVK)

 

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu. Túto súťaž pre Prírodovedeckú fakultu vyhlasuje dekan Prírodovedeckej fakulty. Študentská vedecká konferencia sa organizuje v rámci Prírodovedných dní v apríli.


Na Ústave geografie sa tejto súťaže môžu zúčastniť študenti bakalárskeho a magisterského stupňa študujúci jednoodborové
i medziodborové štúdium geografie. Po otvorení konferencie prebieha na Ústave geografie prezentácia študentských vedeckých a odborných prác v tematických sekciách podľa počtu prihlásených prác (fyzická geografia, geoinformatika, humánna a regionálna geografia) a konferencia končí slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení.


Toto podujatie je pre študentov vynikajúcou príležitosťou prezentovať svoju odbornú a vedeckú činnosť presahujúcu rámec bežných študijných povinností. Je zároveň výbornou príležitosťou vyskúšať si účasť na odbornej, resp. vedeckej konferencii na domácej pôjde, vycibriť si písomný prejav i prezentačné schopnosti, a tým si vytvoriť predpoklad pre publikačnú činnosť
v budúcnosti, napríklad pre budúce doktorandské štúdium.

 

Príspevky

Odporúčanou formou príspevku je vedecký, resp. konferenčný článok. Príspevky môžu byť napísané v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaný rozsah štandardného príspevku je 15 – 20 normostrán (min. 6 – 10 normostrán, podľa šablóny). Vybrané študentské práce môžu byť  hodnotiacou komisiou odporúčané na ďalšie publikovanie.
Šablónu príspevku ŠVK nájdete tu.

Prezentácia a hodnotenie príspevkov

Predložené príspevky účastníci štandardne prezentujú formou konferenčnej prezentácie, k dispozícii v každej sekcii je dataprojektor, požiadavky na ďalšie pomôcky je potrebné vopred prediskutovať s pracovníkmi Ústavu geografie. Prezentácie majú mať do 10 minút, po každej prezentácii nasleduje diskusia, do ktorej sa môžu zapojiť aj ďalší účastníci a verejnosť.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú so šírením Covid-19 sa v roku 2021 uskutoční dištančne aj ŠVK. 

Študentská vedecká konferencia 2021 na PF UPJŠ v Košiciach

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2021 vyhlasujeme fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2020/2021 v odboroch:
Biológia, Environmentálna ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika.

 

Fakultné kolo sa uskutoční formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2021) v STREDU, 21. apríla 2021. 

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

31. 03. 2021
Vyhlásenie sekcií Študentskej vedeckej konferencie 2021

do 14. 04. 2021, 08:00 h

  • elektronická registrácia účastníka ŠVK cez https://lms.upjs.sk, kurz SVK2021 odovzdanie abstraktu pripravovaného príspevku do príslušnej sekcie ŠVK


do 19.04.2021, 08:00 h

  • odovzdanie súťažných prác v elektronickej verzii (pdf súbor) do príslušnej sekcie ŠVK


21.04.2021

  • videokonferenčné prezentácie prác v sekciách

  • vyhlásenie výsledkov v jednotlivých sekciách

Detailnejšie informácie pre ročník 2021 nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty, pozornosť je treba obzvlášť venovať Harmonogramu ŠVK.

Výsledky ŠVK 2021 na PF UPJŠ v Košiciach

Sekcia: GEOGRAFIA

Sekcia: GEOINFORMATIKA

 

1. miesto: Bc. Štefan Gábor, BGmu, 2.r.
Zhodnotenie vnútornej migrácie obyvateľstva s vyšším ľudským kapitálom na Slovensku pomocou
metódy priestorovej autokorelácie

ved. učiteľ: Mgr. Loránt Pregi

2. miesto: Bc. Nela Hričinová, GVOmu, 2.r.
Zdravotný stav obyvateľstva ako indikátor znečistenia ovzdušia na severovýchode Slovenska
ved. učiteľ: RNDr. Dušan Barabas, PhD.


3. miesto: Bc. Mária Schwarzová, CHGmu, 2.r.
Denudácia reliéfu na príklade lokalít Slovenského krasu
ved. učiteľ: RNDr. Alena Gessert, PhD.

1. miesto: Bc. Tomáš Fedor, GGIm, 1.r.
Modelovanie atmosférických podmienok vo vysokom rozlíšení pomocou modelu WRF v prostredí GIS
ved. učiteľ: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.


2. miesto: Bc. Daniela Ujlakiová, GGIm, 2.r.
Modelovanie zimnej a letnej povodňovej udalosti v lokalite Domica
ved. učiteľ: doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.


3. miesto: Bc. Michal Buchala, GGIm, 2.r.
Porovnanie softvérov pri identifikovaní pochovaných štruktúr pomocou bezpilotných leteckých
zariadení
ved. učiteľ: doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.