top of page
shutterstock_174265457.jpg
Študentská vedecká konferencia (ŠVK)

 

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu. Túto súťaž pre Prírodovedeckú fakultu vyhlasuje dekan Prírodovedeckej fakulty. Študentská vedecká konferencia sa organizuje v rámci Prírodovedných dní v apríli.


Na Ústave geografie sa tejto súťaže môžu zúčastniť študenti bakalárskeho a magisterského stupňa študujúci jednoodborové
i medziodborové štúdium geografie. Po otvorení konferencie prebieha na Ústave geografie prezentácia študentských vedeckých a odborných prác v tematických sekciách podľa počtu prihlásených prác (fyzická geografia, geoinformatika, humánna a regionálna geografia) a konferencia končí slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení.


Toto podujatie je pre študentov vynikajúcou príležitosťou prezentovať svoju odbornú a vedeckú činnosť presahujúcu rámec bežných študijných povinností. Je zároveň výbornou príležitosťou vyskúšať si účasť na odbornej, resp. vedeckej konferencii na domácej pôjde, vycibriť si písomný prejav i prezentačné schopnosti, a tým si vytvoriť predpoklad pre publikačnú činnosť
v budúcnosti, napríklad pre budúce doktorandské štúdium.

 

Príspevky

Odporúčanou formou príspevku je vedecký, resp. konferenčný článok. Príspevky môžu byť napísané v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaný rozsah štandardného príspevku je 15 – 20 normostrán (min. 6 – 10 normostrán, podľa šablóny). Vybrané študentské práce môžu byť  hodnotiacou komisiou odporúčané na ďalšie publikovanie.
Šablónu príspevku ŠVK nájdete tu.

Prezentácia a hodnotenie príspevkov

Predložené príspevky účastníci štandardne prezentujú formou konferenčnej prezentácie, k dispozícii v každej sekcii je dataprojektor, požiadavky na ďalšie pomôcky je potrebné vopred prediskutovať s pracovníkmi Ústavu geografie. Prezentácie majú mať do 10 minút, po každej prezentácii nasleduje diskusia, do ktorej sa môžu zapojiť aj ďalší účastníci a verejnosť.

Študentská vedecká konferencia 2022 na PF UPJŠ v Košiciach

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2022 vyhlasujeme fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2021/2022 v odboroch:
Biológia, Environmentálna ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika.

 

Fakultné kolo sa uskutoční formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2022) v STREDU, 27. apríla 2022. 

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

06. 04. 2022
Vyhlásenie sekcií Študentskej vedeckej konferencie 2022

do 20. 04. 2022, 08:00 h

 • elektronická registrácia účastníka ŠVK cez https://lms.upjs.sk, kurz SVK2022 

 • odovzdanie abstraktu pripravovaného príspevku do príslušnej sekcie ŠVK

do 25.04.2022, 08:00 h

 • odovzdanie súťažných prác v elektronickej verzii (pdf súbor) do príslušnej sekcie ŠVK

27.04.2022

 

 • 08:00 h     

  • otvorenie ŠVK v posluchárni SA1A1, Park Angelinum 9

  • otvorenie ŠVK v aule prof. Prasličku, RBA05, Šrobárova 2

 • 08:30 h - 13:00 h    

  • prezentácia súťažných prác v jednotlivých sekciách

 • 17:00 h

  • vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien, aula prof. Prasličku, RBA05

 • 17:30 h                    

  • ŠTRK – študentská recesistická konferencia, aula prof. Prasličku, RBA05
    

Detailnejšie informácie pre ročník 2022 nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty, pozornosť je treba obzvlášť
venovať Harmonogramu ŠVK.

Výsledky ŠVK 2022 na PF UPJŠ v Košiciach

Sekcia: GEOGRAFIA A GEOINFORMATIKA

ŠVK

1. miesto: Denisa Jacková 3BGb

Dopady starnutia populácie na sieť základných škôl na Slovensku

ved. učiteľ: RNDr. Janetta Nestorová -Dická, PhD.

 

2. miesto: Bc. Tomáš Fedor 2GGIm

Simulácia denného chodu teploty vzduchu v urbánnom prostredí počas vlny horúčav pomocou modelu WRF-BEP ved. učiteľ: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

 

3. miesto: Bc. Martin Ficik 2HGmu

Reakcia povodia Výravy na tektonický pohyb a vlastnosti podložia

ved. učiteľ: RNDr. Dušan Barabas, CSc.

bottom of page