Meeting Room
Štruktúra nášho Ústavu

riaditeľ Ústavu geografie

zástupkyňa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

zástupca pre pedagogickú činnosť

tajomník, vedúci oddelenia humánnej a regionálnej geografie

vedúci oddelenia geoinformatiky

vedúca oddelenia fyzickej geografie

Katarína TKÁČIKOVÁ

vedúca administratívna pracovníčka

Mgr. Simona JUHÁROVÁ

administratívna podpora projektov, verejné obstarávanie, propagácia
a marketingové aktivity

prodekan fakulty
pre vonkajšie vzťahy

Oddelenie fyzickej geografie

Vedúci akademického pracoviska ústavu
RNDr. Alena GESSERT, PhD.


Docenti
doc. Ing. Katarína BÓNOVÁ, PhD.
    

Odborní asistenti
RNDr. Dušan BARABAS, CSc.
RNDr. Alena GESSERT, PhD.


Vedeckí pracovníci
Mgr. Imrich SLÁDEK, PhD.

 

Výskumní pracovníci
Ing. Ján BÓNA

 

Doktorandi

Ing. Ján BÓNA

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie

Vedúci akademického pracoviska ústavu
doc. Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.

 

Docenti

doc. Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.


Odborní asistenti
RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.
Mgr. Marián KULLA, PhD.
RNDr. Janetta NESTOROVÁ-DICKÁ, PhD.

Doktorandi
Mgr. Martina MAGDOŠKOVÁ
Mgr. Loránt PREGI

Odborní zamestnanci
Mgr. Veronika ONDOVÁ

Oddelenie geoinformatiky

Vedúci akademického pracoviska ústavu
doc. RNDr. Ján KA
ŇUK, PhD.

Docenti

doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.

doc. RNDr. Ján KAŇUK, PhD.


Doktorandi
Mgr. Katarína ONA
ČILLOVÁ

Mgr. Ján ŠAŠAK
Mgr. Jozef ŠUPINSKÝ

Mgr. Štefan KOLEČANSKÝ

Mgr. Jozef BOGĽARSKÝ

Mgr. Michaela NOVÁKOVÁ

Mgr. Anastasia ENDEROVA

Mgr. Daniela LAUBERTOVÁ

Mgr. Ondrej TOKARČÍK

Mgr. Patrícia GUROVÁ